Organizácie občianskej spoločnosti pomáhajú utečencom a migrantom v Európe

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV usporiadala 22. júna konferenciu s názvom Organizácie občianskej spoločnosti pomáhajú utečencom a migrantom v Európe, na ktorej bolo možné zúčastniť sa osobne, ako aj na diaľku.

Cieľom podujatia bolo ilustrovať ústrednú úlohu organizácií občianskej spoločnosti a každodenné výzvy, s ktorými sa stretávajú pri pomoci utečencom a migrantom. Konferencia sa tiež snažila opäť zamerať politickú pozornosť na túto otázku a poskytnúť priestor na diskusiu medzi občianskou spoločnosťou a inštitúciami EÚ, najmä ako súčasť obnovy a oživenia po pandémii COVID-19.

V prvej panelovej diskusii boli organizácie občianskej spoločnosti zo štyroch krajín (Grécko, Taliansko, Česká republika a Švédsko) vyzvané, aby prezentovali svoje praktické skúsenosti s pomocou utečencom a migrantom cestujúcim po celej Európe pri ich príchode a integrácii do členských štátov EÚ.

V druhej panelovej diskusii Európsku komisiu zastupoval riaditeľ z GR pre migráciu a vnútorné záležitosti Michael Shotter a Európsky parlament člen Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Erik Marquardt (Verts/ALE, Nemecko). Európske fórum pre migráciu zastupovala členka predsedníctva Rossella Nicoletti (Eurocities).

Podpredseda skupiny Rozmanitá Európa Pavel Trantina zhrnul debaty prvej panelovej diskusie, pričom zdôraznil výzvy, s ktorými sa stretávajú tieto organizácie vo svojej každodennej práci vrátane nedostatočného rešpektu voči utečencom a organizáciám, ktoré im pomáhajú, neprimeranej infraštruktúry, nedostatočnej podpory z hľadiska vzdelávania a psychológie, chýbajúcich jasných pokynov zo strany členských štátov a nadmernej byrokracie. Medzi hlavnými problémami organizácií občianskej spoločnosti figuroval aj nedostatok finančných prostriedkov a prevádzačské siete na hraniciach.

Zvolený predseda skupiny Rozmanitá Európa Séamus Boland na záver konferencie zdôraznil vysokú cenu v podobe ľudských životov migrantov, ktorí sa snažia prísť do Európy, a význam sociálnej súdržnosti, rešpektovania ich dôstojnosti a solidarity s nimi.

Zvolený predseda vyhlásil, že skupina Rozmanitá Európa bude pokračovať vo svojej činnosti v tejto oblasti a bude spolupracovať s inštitúciami EÚ a členskými štátmi pri riešení problémov, na ktoré upozornili organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti.

Viac informácii nájdete na webovej stránke podujatia. (jk)