Organizacje społeczeństwa obywatelskiego: wspieranie uchodźców i migrantów w Europie

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

22 czerwca Grupa „Różnorodność Europy” zorganizowała konferencję Organizacje społeczeństwa obywatelskiego: wspieranie uchodźców i migrantów w Europie, w której uczestnicy wzięli udział fizycznie lub zdalnie.

Impreza miała na celu zilustrowanie kluczowej roli odgrywanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz bieżących wyzwań, przed którymi stają one udzielając pomocy uchodźcom i migrantom. Celem konferencji było także ponowne skupienie uwagi decydentów politycznych na tej kwestii i zainicjowanie dyskusji pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a instytucjami UE, zwłaszcza w ramach odbudowy i naprawy gospodarczej UE po pandemii COVID-19.

Podczas pierwszego panelu organizacje społeczeństwa obywatelskiego z czterech krajów (Grecji, Włoch, Czech i Szwecji) zostały poproszone o przedstawienie swoich praktycznych doświadczeń w zakresie pomocy uchodźcom i imigrantom w przemieszczaniu się na terenie Europy po przyjeździe oraz w integrowaniu ich w państwach członkowskich UE.

Podczas drugiego panelu Komisję Europejską reprezentował Michael Shotter, dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, zaś Parlament Europejski – Erilk Marquardt, członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Zieloni/WSE, Niemcy). Rossella Nicoletti, członkini Prezydium (EUROCITIES), reprezentowała Europejskie Forum Migracji.

Pavel Trantina, wiceprzewodniczący Grupy „Różnorodność Europy”, podsumował dyskusję w pierwszym panelu, podkreślając wyzwania stojące przed organizacjami w ich codziennej pracy, w tym brak szacunku wobec uchodźców i organizacji udzielających im pomocy, nieodpowiednią infrastrukturę, niewystarczające wsparcie edukacyjne i psychologiczne, brak jasnych wytycznych ze strony państw członkowskich i nadmierną biurokrację. Wśród przeszkód stojących przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego wymieniono również braki w zakresie finansowania oraz sieci przemytnicze na granicach.

Séamus Boland, nowo wybrany przewodniczący Grupy „Różnorodność Europy”, zakończył konferencję, podkreślając wysoki koszt ludzki, jaki ponoszą migranci usiłujący dostać się do Europy, oraz znaczenie spójności społecznej, szacunku dla godności migrantów i solidarności z nimi.

Nowy przewodniczący stwierdził, że Grupa „Różnorodność Europy” będzie kontynuowała swoje prace i współpracowała z instytucjami UE i państwami członkowskimi w kwestiach, którymi zajmują się organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w tym zakresie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia. (jk)