Eagraíochtaí de chuid na Sochaí Sibhialta a chabhraíonn le Teifigh agus le hImircigh san Eoraip

Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

An 22 Meitheamh, d’eagraigh an Grúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE comhdháil dar teideal Eagraíochtaí de chuid na Sochaí Sibhialta a chabhraíonn le Teifigh agus le hImircigh san Eoraip, comhdháil ar ar fhreastail daoine i bpearsa agus ó chian chomh maith.

Rinneadh iarracht le linn na hócáide an ról lárnach atá ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta chomh maith leis na dúshláin a bhíonn le sárú acu ar bhonn laethúil agus iad ag tabhairt cúnamh do theifigh agus d’imircigh a léiriú. Lena chois sin, rinneadh iarracht an aird pholaitiúil a athdhíriú ar an tsaincheist seo agus fóram plé a chur ar fáil don tsochaí shibhialta agus d'institiúidí an Aontais, go háirithe mar chuid de phlean téarnaimh agus atógála iar-COVID-19 an Aontais.

I gcás an chéad phainéil, tugadh cuireadh d’eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta ó cheithre thír éagsúla (an Ghréig, an Iodáil, an tSeicia agus an tSualainn) a dtaithí phraiticiúil a chur i láthair maidir le cúnamh a thabhairt do theifigh agus d’imircigh a slí a dhéanamh trasna na hEorpa ar theacht chun na mór-roinne dóibh mar aon le cúnamh a thabhairt dóibh iad féin a imeascadh i mBallstáit an Aontais.

Maidir leis an dara painéal, rinne Michael Shotter, Stiúrthóir na hArd-Stiúrthóireachta um Imirce agus Gnóthaí Baile, agus Erik Marquardt, comhalta den Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (na Glasaigh/SCE, an Ghearmáin), ionadaíocht thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh agus Pharlaimint na hEorpa faoi seach. Rinne an comhalta den Bhiúró Rossella Nicoletti (EUROCITIES) ionadaíocht thar ceann an Fhóraim Eorpaigh um Imirce.

Rinne Pavel Trantina, Leas-Uachtarán an ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip”, achoimre ar phlé an chéad phainéil, agus chuir sé béim ar na dúshláin a bhíonn le sárú ag na heagraíochtaí seo agus iad i mbun a gcuid oibre gach lá, lena n-áirítear an easpa measa a léirítear ar theifigh agus ar na heagraíochtaí a chabhraíonn leo, bonneagar atá uireasach, tacaíocht easnamhach oideachais agus shíceolaíoch, easpa treoirlínte soiléire ó na Ballstáit mar aon le rómhaorlathas. Tá easpa cistiúcháin agus na gréasáin smuigleála ag na teorainneacha i measc na bpríomhbhacainní atá le sárú ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta chomh maith.

Agus clabhsúr á chur aige ar an gcomhdháil, leag Séamus Boland, Uachtarán toghaí an ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip”, béim ar an gcostas ard daonna a bhíonn le híoc ag imircigh atá ag iarraidh an Eoraip a bhaint amach, agus ar an tábhacht a bhaineann le comhtháthú sóisialta, le meas a léiriú ar a ndínit agus le bheith ag seasamh gualainn ar ghualainn leo.

Dúirt an tUachtarán toghaí go leanfadh an Grúpa “Éagsúlacht Eoraip” ar aghaidh lena chuid oibre ar an ábhar seo agus go gcomhoibreodh sé le hinstitiúidí an Aontais agus leis na Ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a d’ardaigh eagraíochtaí na sochaí sibhialta atá gníomhach sa réimse seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach leathanach gréasáin an imeachta. (jk)