Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

22. jūnijā EESK grupa “Daudzveidība Eiropā” rīkoja konferenci “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas palīdz bēgļiem un migrantiem Eiropā”, kurā piedalīties varēja gan neklātienē, gan klātienē.

Pasākuma iecere bija ilustrēt pilsoniskās sabiedrības organizāciju centrālo lomu, kā arī problēmas, ar kurām tās regulāri saskaras, palīdzēdamas bēgļu un migrantu uzņemšanā. Konferences mērķis bija arī atjaunot politisko fokusu uz šo jautājumu un piedāvāt forumu diskusijai starp pilsonisko sabiedrību un ES iestādēm, īpaši laikā, kad Eiropas Savienībā norisinās atveseļošana un pārveide pēc Covid-19 krīzes.

Pirmajā diskusiju panelī pilsoniskās sabiedrības organizācijas no četrām valstīm (Grieķijas, Itālijas, Čehijas un Zviedrijas) tika aicinātas stāstīt par praktisko pieredzi, kas gūta, palīdzot bēgļiem un migrantiem visā Eiropā pēc ierašanās un integrējoties Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Otrajā diskusiju panelī Migrācijas un iekšlietu ĢD direktors Michael Shotter un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas loceklis Erik Marquardt (Zaļie/EFA, Vācija) pārstāvēja Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu. Biroja locekle Rossella Nicoletti (EUROCITIES) pārstāvēja Eiropas Migrācijas forumu.

Grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētāja vietnieks Pavel Trantina, apkopodams pirmā paneļa diskusijas, izcēla problēmas, ar kurām šīs organizācijas regulāri saskaras savā darbā. Tās ir, piemēram, necieņa pret bēgļiem un organizācijām, kuras viņiem palīdz, nepiemērota infrastruktūra, nepietiekams izglītības un psiholoģiskais atbalsts, skaidru nostādņu neesamība no dalībvalstu puses un pārmērīga birokrātija. Finansējuma nepietiekamība un līdztekus tai – kontrabandas tīkli pie robežām arī ir vērā ņemami šķēršļi, kas skar pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētājs Séamus Boland konferences noslēgumā uzsvēra lielo bojāgājušo skaitu to migrantu vidū, kuri ir mēģinājuši nonākt Eiropā, kā arī sociālās kohēzijas nozīmi, nepieciešamību pēc cieņpilnas attieksmes un solidaritātes.

Grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētājs paziņoja, ka darbs ar šo tematu tiks turpināts un ka sadarbībā ar Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstīm tiks risināti šajā jomā aktīvo pilsoniskās sabiedrības organizāciju aktualizētie jautājumi.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet pasākuma tīmekļa vietni. (jk)