skupina Pracovníci v EHSV

Skupina Pracovníci v EHSV srdečne víta iniciatívu na zlepšenie sociálneho dialógu, ktorú nedávno predstavila Európska komisia. Vysiela silný signál pracovníkom a občanom EÚ, ktorí v súčasnosti čelia vážnej kríze spôsobenej rastom životných nákladov.

Dohody sociálnych partnerov o spravodlivých mzdách a pracovných podmienkach môžu byť dôležitými opatreniami na zmiernenie vplyvu inflácie na pracujúcich a ich rodiny, ako tomu bolo počas pandémie, keď kolektívne vyjednávanie v celej Európe umožnilo skrátenie pracovného času, teleprácu a zavedenie zdravotných a bezpečnostných postupov a vydláždilo cestu k spravodlivejšej obnove.

Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie sú preto oporou európskeho sociálneho modelu a základným prvkom demokracie a udržateľného hospodárskeho rastu a ako také by sa mali zachovať.

Avšak sociálny dialóg ani zďaleka nie je realitou všade v Európe, keďže v mnohých členských štátoch sociálni partneri nemajú dostatočné organizačné kapacity a je menšia pravdepodobnosť, že sú v ňom zastúpené aj novšie formy práce, ako je práca pre platformy. Za posledné desaťročia v členských štátoch EÚ podstatne klesol podiel pracovníkov, na ktorých sa vzťahujú kolektívne zmluvy.

Iniciatíva Európskej komisie je preto veľmi vítaná ako krok správnym smerom, hoci bude potrebná väčšia jednoznačnosť, pokiaľ ide o úlohu členských štátov pri vytváraní záväzných mechanizmov na zapojenie sociálnych partnerov. (mg)