Af EØSU's Arbejdstagergruppe

EØSU's Arbejdstagergruppe glæder sig over Kommissionens nyligt offentliggjorte initiativ om den sociale dialog. Det sender et stærkt signal til EU's arbejdstagere og borgere, som i øjeblikket går igennem en alvorlig krise med hensyn til leveomkostningerne.

Aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om rimelige lønninger og arbejdsvilkår kan være vigtige afbødende foranstaltninger mod konsekvenserne af inflationen for erhvervsaktive familier, ligesom de var det under pandemien, hvor kollektive forhandlinger i hele Europa muliggjorde ordninger med nedsat arbejdstid, hjemmearbejde og sundheds- og sikkerhedsprotokoller og banede vejen for en mere retfærdig genopretning.

Det er derfor, at social dialog og kollektive forhandlinger er rygraden i den europæiske samfundsmodel og et grundlæggende element i demokratiet og den bæredygtige økonomiske vækst, og sådan bør det forblive.

Den sociale dialog er dog langt fra en realitet i hele Europa, da arbejdsmarkedets parter i en række medlemsstater mangler organisatorisk kapacitet, og nyere former for beskæftigelse såsom platformsarbejde i ringere grad indgår i forhandlingerne. Andelen af arbejdstagere, der er omfattet af nationale kollektive overenskomster, er faldet betydeligt i de seneste årtier.

Kommissionens initiativ er derfor yderst velkomment som et skridt i den rigtige retning, selvom der stadig er behov for større klarhed om medlemsstaternes rolle med hensyn til at etablere bindende mekanismer for inddragelse af arbejdsmarkedets parter. (mg)