Posílením sociálního dialogu k vytvoření skutečně sociální Evropy

skupina Zaměstnanci v EHSV

Skupina Zaměstnanci v EHSV jednoznačně vítá iniciativu týkající se sociálního dialogu, kterou před nedávnem zveřejnila Evropská komise. Jedná se o jasný signál občanům a pracovníkům v EU, kteří v současnosti čelí prudkému nárůstu životních nákladů.

Smlouvy uzavírané sociálními partnery s cílem zajistit spravedlivé mzdy a pracovní podmínky mohou výrazně přispět ke zmírnění dopadů inflace na pracující rodiny. Podobně tomu bylo v období pandemie, kdy se díky kolektivnímu vyjednávání v celé Evropě podařilo zavést režimy zkrácené pracovní doby a práce na dálku a protokoly o ochraně zdraví a bezpečnosti, a umožnit tak spravedlivější průběh oživení.

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání jsou tedy stěžejními prvky evropského sociálního modelu a mají zásadní význam pro demokracii a udržitelný hospodářský růst. A proto je třeba je chránit.

Zatím však ještě ani zdaleka nelze říci, že by byl sociální dialog všude v Evropě běžnou praxí, neboť v řadě členských států nemají sociální partneři dostatečnou organizační kapacitu. Mimoto jím nemusí být vždy pokryty novější formy zaměstnání, například práce prostřednictvím platforem. V uplynulých desetiletích se výrazně snížilo procento pracovníků, na které se vztahují kolektivní smlouvy.

Jednoznačně tudíž vítáme iniciativu Evropské komise, jelikož se ubírá správným směrem. Bude nicméně zapotřebí vyjasnit úlohu členských států, co se týče zřízení povinných mechanismů pro zapojení sociálních partnerů. (mg)