Kľúčom k úspechu Európskeho klimatického paktu je zabezpečenie väčšej angažovanosti

EU Climate Pact

EHSV teší, že Európska komisia zohľadnila jeho odporúčania v návrhoch týkajúcich sa Európskeho klimatického paktu, ktorý podporuje existujúce a nové opatrenia v oblasti klímy pomocou partnerského učenia, vzdelávania, budovania kapacít, odstraňovania prekážok a ľahšieho prístupu k financovaniu.

Zavedením koncepcie globálnej uhlíkovej neutrality Parížska dohoda zmenila politickú rétoriku a nasmerovala vlády a zainteresované strany na cestu činov. Tento výsledok by nebol možný bez doposiaľ bezprecedentnej mobilizácie všetkých zainteresovaných subjektov občianskej spoločnosti. Aktívna účasť „všetkých zložiek spoločnosti“ je nevyhnutnou podmienkou úspechu klimatickej politiky v EÚ.

Člen EHSV Peter Schmidt v tejto súvislosti uviedol: „Klimatický pakt je veľkou príležitosťou vytvoriť inovačný participatívny prístup, ktorý bude odrážať, podporovať a inšpirovať opatrenia už zavádzané v rámci občianskej spoločnosti, komunít, miest a regiónov.“

EHSV chce spolupracovať s Európskou komisiou a ďalšími orgánmi EÚ na vytvorení platformy zainteresovaných strán Európskeho klimatického paktu založenej na zásadách inkluzívnosti, transparentnosti a skutočnej účasti a zodpovednosti aktérov v oblasti zmeny klímy na všetkých úrovniach.

Okrem toho keby sa v rámci paktu zriadilo Európske fórum pre financovanie opatrení v oblasti klímy, stimulovali by sa tým postupy ozajstného vzájomného učenia, uľahčil by sa prístup k financovaniu a odstránili prekážky. Neoddeliteľnou súčasťou paktu by mal byť aj mechanizmus na zapojenie mladých ľudí do úsilia v oblasti klímy a udržateľnosti, ako sú okrúhle stoly mládeže o klíme a udržateľnosti, ktoré navrhol EHSV. (mr)