Egenmakt är nyckeln till en framgångsrik europeisk klimatpakt

EU Climate Pact

EESK noterar med glädje att kommitténs rekommendationer återspeglas i Europeiska kommissionens förslag till en europeisk klimatpakt, som stöder befintliga och nya klimatåtgärder genom att främja ömsesidigt lärande, utbildning och kapacitetsuppbyggnad, undanröja hinder och underlätta tillgången till finansiering.

Genom att introducera konceptet global koldioxidneutralitet förändrade Parisavtalet den politiska debatten och ledde in regeringar och andra berörda parter på en handlingsorienterad väg. Detta skulle inte ha varit möjligt utan den aldrig tidigare skådade mobiliseringen av alla aktörer i det civila samhället. Ett aktivt deltagande av ”alla delar av samhället” är en förutsättning för en framgångsrik klimatpolitik i EU.

EESK-ledamoten Peter Schmidt menar att ”klimatpakten är ett viktigt tillfälle att utforma en innovativ deltagandebaserad strategi som återspeglar, stöder och inspirerar de åtgärder som redan genomförs i det civila samhället, i lokalsamhällen, städer och regioner”.

EESK önskar samarbeta med Europeiska kommissionen och andra EU-organ för att upprätta en europeisk plattform för berörda parter inom ramen för klimatpakten, som ska bygga på principerna om delaktighet, insyn, verkligt deltagande och inflytande för klimataktörer på alla nivåer.

Även inrättandet av ett EU-forum för klimatfinansiering inom ramen för pakten skulle främja lärande som verkligen är ömsesidigt, underlätta tillgången till finansiering och undanröja hinder. En mekanism för ungdomsengagemang för klimat och hållbarhet, till exempel de rundabordssamtal om klimat och hållbarhet för ungdomar som EESK föreslagit, bör utgöra en integrerad del av pakten. (mr)