Klíčem k úspěchu evropského klimatického paktu je posílení úlohy zúčastněných stran

EU Climate Pact

EHSV vítá, že jeho doporučení byla zohledněna v návrzích Evropské komise týkajících se evropského klimatického paktu, který podporuje stávající a nová opatření v oblasti klimatu prostřednictvím vzájemného učení, vzdělávání, budování kapacit, odstraňování překážek a snazšího přístupu k financování.

Pařížská dohoda zavedla pojem globální uhlíkové neutrality, čímž změnila politický diskurz a orientovala vlády a zainteresované strany na provádění opatření. Tento výsledek by nebyl možný bez bezprecedentní mobilizace všech zúčastněných stran občanské společnosti. Aktivní zapojení „všech složek společnosti“ je nezbytným předpokladem k úspěchu politiky v oblasti klimatu v EU.

Člen EHSV Peter Schmidt uvedl: „Klimatický pakt je významnou příležitostí k vytvoření inovativního a participativního přístupu, jenž bude odrážet, podporovat a podněcovat činnost, kterou již uskutečňuje občanská společnost a k níž dochází v rámci komunit, měst a regionů.“

EHSV si přeje ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími institucemi EU vytvořit platformu zainteresovaných stran evropského klimatického paktu založenou na zásadách inkluzivnosti, transparentnosti a skutečné účasti a odpovědné úlohy subjektů působících v oblasti klimatu na všech úrovních.

K tomu by vytvoření fóra pro financování opatření v oblasti klimatu na úrovni EU jakožto součásti tohoto paktu stimulovalo skutečné vzájemné učení a umožnilo by podpořit přístup k finančním prostředkům a odstranit překážky. Nedílnou součástí tohoto paktu by měl být mechanismus pro zapojení mládeže v oblasti klimatu a udržitelnosti, který by byl podobný kulatým stolům mládeže v otázkách klimatu a udržitelnosti, které EHSV navrhuje. (mr)