EU Climate Pact

EESRK patenkintas, kad jo rekomendacijos atsispindi Europos Komisijos pasiūlymuose dėl Europos klimato pakto, kuriuo remiami esami ir nauji klimato politikos veiksmai pasitelkiant tarpusavio mokymąsi, švietimą, gebėjimų stiprinimą, kliūčių šalinimą ir lengvesnes sąlygas gauti finansavimą.

Pradėjus taikyti pasaulinio anglies dioksido poveikio neutralumo koncepciją, Paryžiaus susitarimas pakeitė politinį diskursą ir suteikė vyriausybėms ir suinteresuotiesiems subjektams į veiksmus orientuotas gaires. Šis rezultatas nebūtų buvęs įmanomas be precedento neturinčio visų pilietinės visuomenės suinteresuotųjų subjektų sutelkimo. Visų visuomenės grupių aktyvus dalyvavimas yra išankstinė sėkmingo klimato politikos įgyvendinimo ES sąlyga.

EESRK narys Peter Schmidt pasakė: „Klimato paktas suteikia svarbią galimybę formuoti inovatyvų dalyvaujamąjį požiūrį, kuris atspindės, parems ir įkvėps pilietinėje visuomenėje, bendruomenėse, miestuose ir regionuose jau vykdomus veiksmus“.

EESRK nori kartu su Europos Komisija ir kitomis ES institucijomis sukurti Europos klimato pakto suinteresuotųjų subjektų platformą, kuri būtų grindžiama įtraukumo, skaidrumo ir su klimato kaita kovojančių visų lygmenų subjektų tikro dalyvavimo bei atsakomybės principais.

Be to, pagal Paktą įsteigus ES kovos su klimato kaita finansavimo forumą būtų sudarytos palankesnės sąlygos realiems tarpusavio mokymosi procesams, galimybėms gauti finansavimą ir kliūčių šalinimui. Jaunimo dalyvavimo sprendžiant klimato ir tvarumo klausimus mechanizmas, pavyzdžiui, EESRK pasiūlytos jaunimo apskritojo stalo diskusijos klimato ir tvarumo klausimais, turėtų tapti neatsiejama šio Pakto dalimi. (mr)