W debacie na sesji plenarnej EKES-u w dniu 25 marca wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom, Valdis Dombrovskis, powiedział, że większość krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności znajduje się nadal na wczesnym etapie i że jeszcze wiele pozostaje do zrobienia, zanim plany staną się wystarczająco zaawansowane. Zauważył również, że polityka handlowa ma do odegrania kluczową rolę w przywracaniu gospodarki UE na właściwe tory.

Przewodnicząca EKES-u Christa Schweng otworzyła dyskusję, stwierdzając, że UE i jej państwa członkowskie zareagowały na kryzys w sposób szybki i zdecydowany oraz że EKES łączy teraz nadzieję z szybkim i efektywnym wdrożeniem NextGenerationEU oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Odniosła się także do apelu EKES-u o ramy zarządzania gospodarczego, które będą ułatwiać odbudowę gospodarczą i odzwierciedlać obecną rzeczywistość gospodarczą po kryzysie oraz będą zorientowane na dobrobyt. EKES jest otwarty na dyskusję na temat przeglądu zarządzania gospodarczego i zaproponował zorganizowanie we współpracy z Komisją konferencji zainteresowanych stron.

Odnosząc się do krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, Valdis Dombrovskis stwierdził, że Komisja otrzymała informacje od 23 spośród 27 krajów na temat treści ich krajowych planów. Chociaż szybkość działania jest ważna dla jak najsprawniejszego przepływu funduszy RRF, to przede wszystkim ważna jest jakość. Ostrzegł, że zanim plany będą wystarczająco dopracowane, aby można je było przedłożyć i zatwierdzić, pozostaje wiele do zrobienia. Wskazał trzy główne obszary, które nadal wymagają pracy: systemy audytu i kontroli; wiarygodne szacunki kosztów i monitoring wydatków na działania w zakresie klimatu i cyfryzacji oraz poszanowanie zasady niepowodowania znaczących szkód.

Dodał, że wdrażaniu planów musi towarzyszyć na każdym etapie wsparcie ze strony partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Wyraził wdzięczność wobec EKES-u za przeprowadzenie terminowych i istotnych działań podsumowujących w postaci rezolucji w sprawie zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności.

W kwestii handlu międzynarodowego Christa Schweng zauważyła, że oparty na zasadach wielostronny system handlowy oraz otwarte, sprawiedliwe, inkluzywne i przewidywalne warunki handlu międzynarodowego muszą nadal być zasadą przewodnią dla Unii Europejskiej. EKES chętnie wniesie swój wkład w badania, które wskażą najlepsze praktyki w tej dziedzinie, w opinii z inicjatywy własnej, która ma zostać przyjęta we wrześniu.

Na zakończenie Christa Schweng stwierdziła, że EKES ma nadzieję, iż UE będzie w stanie nawiązać nową współpracę i zainspirować większą spójność działań między Światową Organizacją Handlu (WT) a innymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) w kwestiach handlu i inwestycji, godziwych warunków pracy, praw społecznych i praw człowieka oraz zmiany klimatu.

Valdis Dombrovskis zgodził się, że właściwym sposobem wspierania odbudowy i zapewniania dobrobytu w Europie jest kontynuacja wymiany handlowej z naszymi partnerami światowymi. W odniesieniu do reformy instytucjonalnej WTO stwierdził, że celem Komisji jest przekształcenie WTO w forum rozwiązywania najpilniejszych problemów dzisiejszego świata, takich jak przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, wspieranie zrównoważenia środowiskowego i społecznego, aktualizacja przepisów dotyczących handlu elektronicznego oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym. (na)