I en debat på EØSU's plenarforsamling den 25. marts udtalte Kommissionens ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, Valdis Dombrovskis, at størsteparten af de nationale genopretnings- og resiliensplaner fortsat er på et tidligt stadium, og at der fortsat er meget at gøre, før planerne er tilstrækkeligt modne. Han bemærkede også, at handelspolitikken spiller en vigtig rolle med hensyn til at bringe EU's økonomi tilbage på sporet.

EØSU's formand Christa Schweng åbnede debatten med at erklære, at EU og dets medlemsstater har reageret hurtigt og energisk på krisen, og at EØSU nu regner med en hurtig og effektiv gennemførelse af NextGenerationEU og genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Hun nævnte også EØSU's opfordring til rammer for den økonomiske styring, der fremmer økonomisk genopretning, er velstandsorienterede og afspejler den aktuelle økonomiske situation efter krisen. EØSU er parat til at drøfte evalueringen af den økonomiske styring og har foreslået, at der lanceres en konference for interessenter med EØSU og Kommissionen som medværter.

Med hensyn til de nationale genopretnings- og resiliensplaner forklarede Valdis Dombrovskis, at Kommissionen har modtaget oplysninger fra 23 ud af 27 lande om, hvad de agter at medtage. Han tilføjede, at selv om tempoet er et vigtigt element, når det gælder om at udløse midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten så hurtigt som muligt, er det først og fremmest vigtigt at sikre kvaliteten. Han advarede om, at der fortsat er meget at gøre, før planerne er modne nok til at blive fremsendt og godkendt. Han fremhævede tre hovedområder, der fortsat kræver arbejde, nemlig revisions- og kontrolsystemerne, troværdige omkostningsoverslag og sporing af klimarelaterede og digitale udgifter samt respekten for princippet om "ikke at gøre væsentlig skade".

Han tilføjede, at gennemførelsen af planerne bør suppleres af støtte fra arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet i alle faser. Han takkede EØSU for at have foretaget en rettidig og relevant statusopgørelse med resolutionen om inddragelse af det organiserede civilsamfund i de nationale genopretnings- og resiliensplaner.

Med hensyn til international handel erklærede Christa Schweng, at et regelbaseret multilateralt handelssystem og en åben, fair, inkluderende og forudsigelig international handel fortsat må være et grundprincip for Den Europæiske Union. EØSU ser frem til at bidrage til analysen, der skal kortlægge den bedste praksis på dette område i en initiativudtalelse, der forventes vedtaget senest i september.

Endelig udtalte Christa Schweng, at EØSU håber, at EU vil kunne inspirere til et nyt samarbejde og større sammenhæng mellem Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre internationale organisationer såsom Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) vedrørende spørgsmål omkring handel og investering, anstændigt arbejde, sociale rettigheder og menneskerettigheder samt klimaændringer.

Valdis Dombrovskis var enig i, at det rette svar på, hvordan man kan støtte genopretningen og sikre Europas velstand, er at fortsætte med at handle med Europas globale partnere. Angående den institutionelle reform af WTO anførte han, at det er Kommissionens mål at omdanne WTO til et forum for håndtering af de mest presserende problemer i verden af i dag såsom at afhjælpe følgerne af covid-19, støtte miljømæssig og social bæredygtighed, ajourføre reglerne for digital handel og bekæmpe illoyal handelspraksis. (na)