EESK 25. marta plenārsesijā notikušajās debatēs Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis sacīja, ka vairums nacionālo atveseļošanas un noturības plānu joprojām ir agrīnā stadijā un ka “vēl ir daudz darāmā, līdz plāni būs patiešām labi izstrādāti”. Viņš arī norādīja, ka tirdzniecības politikai ir būtiska nozīme ES ekonomikas atveseļošanā.

EESK priekšsēdētāja Christa Schweng debašu atklāšanā sacīja, ka ES un tās dalībvalstis ātri un enerģiski reaģēja uz krīzi un pauda EESK cerību, ka tagad ātri un efektīvi tiks izmantots NextGenerationEU un Atveseļošanas un noturības mehānisms.

Viņa arī norādīja uz EESK aicinājumu radīt ekonomikas pārvaldības satvaru, kas veicina ekonomikas atveseļošanu, ir vērsts uz labklājības nodrošināšanu un atspoguļo šā brīža un pēckrīzes ekonomisko realitāti. EESK ir paudusi gatavību apspriest ekonomikas pārvaldības pārskatu un tāpēc bija ieteikusi organizēt ieinteresēto personu konferenci, ko kopīgi rīkotu EESK un Eiropas Komisija.

Runājot par nacionālajiem atveseļošanas un noturības plāniem, V. Dombrovskis norādīja, ka 23 no 27 dalībvalstīm ir informējušas Komisiju par to, ko tās iecerējušu plānos iekļaut. “Tomēr, kaut arī ir svarīgi pēc iespējas ātrāk nodrošināt Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļu plūsmu, svarīgākais ir kvalitāte.” Viņš atzina, ka vēl ir daudz darāmā, līdz plāni būs tik labi izstrādāti, lai tos varētu iesniegt un apstiprināt. Viņš minēja trīs nozīmīgas jomas, kurās pūliņi ir jāturpina: revīzijas un pārbaudes sistēmas, ticamas klimatam un digitalizācijai paredzēto izdevumu tāmes un izsekojamība un principa “nenodari būtisku kaitējumu” respektēšana.

Viņš piebilda, ka plānu īstenošanu visos posmos ir jāpapildina ar sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības atbalstu. Viņš pateicās EESK par tās laicīgi un pamatīgi veikto novērtējumu, pieņemot rezolūciju par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu nacionālo atveseļošanas un noturības plānu apspriešanā un izstrādē.

Runājot par starptautisko tirdzniecību, C. Schweng sacīja, ka Eiropas Savienības pamatprincipam arī turpmāk jābūt uz noteikumiem balstītai daudzpusējai tirdzniecības sistēmai un atvērtiem, taisnīgiem, iekļaujošiem un prognozējamiem starptautiskās tirdzniecības priekšnosacījumiem. EESK vēlētos konstruktīvi sekmēt analīzes procesu, un tāpēc pašiniciatīvas atzinumā, kas jāpieņem līdz septembrim, tā apkopos labas prakses piemērus šajā jomā.

Nobeigumā C. Schweng pauda EESK cerību, ka ES spēs iedvesmot jaunu sadarbību un lielāku saskaņu starp Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO) un citām starptautiskām organizācijām, piemēram, Starptautisko Darba organizāciju (SDO), tādu jautājumu risināšanā kā tirdzniecība un ieguldījumi, pienācīgas kvalitātes nodarbinātība, sociālās tiesības, cilvēktiesības un klimata pārmaiņas.

V. Dombrovskis piekrita, ka pareizais veids, kā atbalstīt Eiropas atveseļošanu un nodrošināt tās labklājību, ir turpināt tirdzniecību ar mūsu globālajiem partneriem. Runājot par PTO institucionālo reformu, viņš teica, ka Komisijas mērķis esot panākt, ka PTO kļūst par forumu, kurā risināt mūsdienu pasaules vissāpīgākās problēmas, piemēram, Covid-19 ietekmes pārvarēšana, vides ilgtspējas un sociālās ilgtspējas atbalstīšana, digitālās tirdzniecības noteikumu atjaunināšana un negodīgas tirdzniecības prakses apkarošana. (na)