ETSK:n täysistunnossa 25. maaliskuuta käydyssä keskustelussa ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta vastaava Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi, että useimmat kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat ovat yhä alkuvaiheessa ja että ”on vielä paljon tehtävää ennen kuin suunnitelmat ovat riittävän valmiita”. Hän totesi myös, että kauppapolitiikalla on keskeinen rooli pyrittäessä saamaan EU:n talous takaisin raiteilleen.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng avasi keskustelun sanoen, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat reagoineet kriisiin ripeästi ja tarmokkaasti ja että ETSK luottaa nyt Next Generation EU -välineen sekä elpymis- ja palautumistukivälineen nopeaan ja tehokkaaseen toteutukseen.

Hän viittasi myös ETSK:n kehotukseen luoda talouden ohjausjärjestelmä, joka helpottaa talouden elpymistä, tähtää vaurauteen ja heijastaa nykyistä kriisinjälkeistä taloudellista todellisuutta. ETSK on valmis keskustelemaan talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta ja se on ehdottanut komitean ja komission yhdessä järjestämän sidosryhmäkonferenssin käynnistämistä.

Kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien osalta varapuheenjohtaja Dombrovskis kertoi, että komissio on saanut kaikkiaan 23:lta maalta 27:stä tietoa siitä, mitä ne aikovat sisällyttää suunnitelmiinsa. ”Vaikka on tärkeää, että elpymis- ja palautumistukivälineen varat saadaan käyttöön mahdollisimman pian, tärkeintä on kuitenkin ennen kaikkea laatu.” Hän varoitti, että on vielä paljon tehtävää ennen kuin suunnitelmat ovat riittävän valmiita esitettäviksi ja hyväksyttäviksi. Hän toi esiin kolme keskeistä alaa, jotka vaativat vielä työtä: arviointi- ja tarkastusjärjestelmät, uskottavat kustannusarviot ja ilmastoon ja digitalisaatioon liittyvien menojen seuranta sekä ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen kunnioittaminen.

Varapuheenjohtaja Dombrovskis lisäsi, että työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan tuki suunnitelmien täytäntöönpanolle on tarpeen kaikissa vaiheissa. Hän kiitti ETSK:ta oikea-aikaisesta ja tarkoituksenmukaisesta tilannekatsauksesta, jonka komitea esitti päätöslauselmassaan kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmiin.

Kansainvälisen kauppapolitiikan osalta Christa Schweng totesi, että Euroopan unionin johtavana periaatteena on oltava vastaisuudessakin sääntöihin perustuva monenvälinen kauppajärjestelmä sekä avoin, oikeudenmukainen, osallistava ja ennakoitavissa oleva kansainvälinen kauppaympäristö. ETSK on innoissaan mahdollisuudesta antaa panoksensa analyysiin, johon liittyen alan parhaita käytäntöjä kartoitetaan syyskuussa annettavassa oma-aloitteisessa lausunnossa.

Lopuksi puheenjohtaja Schweng totesi ETSK:n toivovan, että EU kykenisi saamaan aikaan uutta yhteistyötä sekä lisäämään WTO:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden, kuten ILO:n, työskentelyn johdonmukaisuutta kauppaan ja investointeihin, ihmisarvoiseen työhön, sosiaalisiin ja ihmisoikeuksiin ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä.

Varapuheenjohtaja Dombrovskis totesi, että oikea tapa tukea Euroopan elpymistä ja varmistaa sen vauraus on jatkaa kaupankäyntiä unionin globaalien kumppanien kanssa. WTO:n institutionaalisen uudistuksen osalta hän sanoi, että komission tarkoituksena on luoda WTO:sta jälleen foorumi, joka käsittelee nykymaailman pakottavimpia ongelmia, kuten covid-19-kriisin vaikutuksista selviämistä, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävän kehityksen tukemista, digitaalisen kaupankäynnin sääntöjen päivittämistä ja hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjumista. (na)