Euroopa Komisjoni inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ütles komitee täiskogu 25.°märtsi istungjärgul toimunud arutelul, et enamik riiklikke taaste- ja vastupidavuskavasid on alles varajases etapis ning et „enne kui kavad on piisavalt välja töötatud, tuleb veel palju ära teha“. Samuti märkis ta, et kaubanduspoliitikal on oluline roll ELi majanduse elavdamisel.

Komitee president Christa Schweng avas arutelu, öeldes, et EL ja selle liikmesriigid on kriisile kiiresti ja aktiivselt reageerinud ning et komitee loodab nüüd taasterahastu „NextGenerationEU“ ning taaste- ja vastupidavusrahastu kiirele ja tõhusale rakendamisele.

Ta viitas ka komitee üleskutsele luua majanduse juhtimise raamistik, mis hõlbustaks majanduse taastamist, oleks suunatud jõukusele ja kajastaks praegust kriisijärgset majanduslikku tegelikkust. Komitee oli valmis arutama majanduse juhtimise ülevaadet ja tegi ettepaneku käivitada sidusrühmade konverents, mille korraldavad ühiselt komitee ja komisjon.

Seoses riiklike taaste- ja vastupidavuskavadega selgitas Valdis Dombrovskis, et komisjon sai 27 riigist 23-lt teavet selle kohta, mida nad kavatsevad hõlmata. „Kuigi kiirus on oluline, et taaste- ja vastupidavuse rahastamisvahendi vahendeid saaks kasutama hakata nii kiiresti kui võimalik, on eelkõige oluline kvaliteet.“ Ta hoiatas, et veel on palju ära teha, enne kui kavad on piisavalt välja töötatud, et neid saaks esitada ja heaks kiita. Ta tõi välja kolm peamist valdkonda, millega on vaja veel tööd teha: auditi- ja kontrollisüsteemid; usaldusväärsed kuluprognoosid ning kliima- ja digikulutuste jälgimine ning põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ järgimine.

Ta lisas, et kavade rakendamisega peab igal etapil kaasnema toetus sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna poolt. Ta tänas komiteed õigeaegse ja asjakohase ülevaate koostamise eest resolutsioonis kodanikuühiskonna osalemise kohta taaste- ja vastupidavuskavades.

Rahvusvahelise kaubanduse kohta ütles Christa Schweng, et eeskirjadel põhinev mitmepoolne kaubandussüsteem ning avatud, õiglane, kaasav ja ennustatav rahvusvaheline kaubanduskeskkond peab jääma Euroopa Liidu juhtpõhimõtteks. Komitee ootab huviga, et saaks anda oma panuse analüüsi selle valdkonna parimate tavade määratlemiseks, ja teeb seda septembris vastuvõtmisele tulevas omaalgatuslikus arvamuses.

Lõpetuseks väljendas Christa Schweng komitee nimel lootust, et EL suudab innustada uut koostööd ja suuremat järjepidevust Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) vahel kaubanduse ja investeeringute, inimväärse töö, sotsiaalsete ja inimõiguste ning kliimamuutuste küsimustes.

Valdis Dombrovskis nõustus mõttega, et õige vastus küsimusele, kuidas toetada meie majanduse taastamist ja tagada Euroopa heaolu, on jätkata kauplemist meie ülemaailmsete partneritega. Seoses WTO institutsioonilise reformiga ütles ta, et komisjoni eesmärk on muuta WTO ümber foorumiks, kus lahendada tänapäeva maailma kõige pakilisemaid probleeme, nagu COVID-19 mõjuga tegelemine, keskkonnaalase ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse toetamine, digitaalkaubanduse eeskirjade ajakohastamine ja ebaausate kaubandustavade käsitlemine. (na)