В дебат на пленарната сесия на ЕИСК на 25 март изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви, че повечето от националните планове за възстановяване и устойчивост все още са на ранен етап и че „все още предстои много работа преди плановете да бъдат достатъчно добре разработени“. Той отбеляза също, че търговската политика трябва да играе ключова роля за възстановяването на икономиката на ЕС.

Председателят на ЕИСК Криста Швенг откри дебата, като заяви, че ЕС и неговите държави членки са реагирали бързо и енергично на кризата и че ЕИСК вече разчита на бързото и ефикасно прилагане на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Тя посочи също, че ЕИСК препоръчва рамка за икономическо управление, която да улеснява икономическото възстановяване, да е насочена към постигането на просперитет и да отразява настоящата икономическа действителност след кризата. ЕИСК е готов да обсъди прегледа на икономическото управление и предложи да се проведе конференция на заинтересованите страни, която да бъде организирана съвместно от ЕИСК и Комисията.

По отношение на националните планове за възстановяване и устойчивост г-н Домбровскис обясни, че Комисията е получила информация от 23 от 27-те държави относно това какво възнамеряват да включат в тях. „Все пак, въпреки че скоростта е важна за възможно най-бързото отпускане на средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост, това, което е важно преди всичко, е качеството“. Той предупреди, че предстои още много работа, преди да се получат достатъчно добре обмислени планове. Той посочи три основни области, в които е необходимо да бъдат положени още усилия: системите за одит и проверка, надеждните прогнози за разходите и проследяване на разходите в областта на климата и цифровите технологии, както и спазването на принципа „да не се причиняват големи щети“.

Той добави, че изпълнението на плановете трябва да бъде съпътствано от подкрепа от страна на социалните партньори и гражданското общество на всеки етап. Той благодари на ЕИСК за навременния и подходящ преглед на ситуацията, направен с резолюцията на Комитета относно участието на гражданското общество в плановете за възстановяване и устойчивост.

Относно международна търговия г-жа Швенг заяви, че многостранна търговска система, основана на правила, както и открита, справедлива, приобщаваща и предвидима международна търговска среда трябва да останат водещ принцип за Европейския съюз. ЕИСК със желание ще допринесе за анализа, който ще определи най-добрите практики в тази област в становище по собствена инициатива, което ще бъде прието до септември.

Накрая, г-жа Швенг заяви, че ЕИСК се надява, че ЕС ще бъде в състояние да вдъхнови ново сътрудничество и по-голяма съгласуваност между Световната търговска организация (СТО) и други международни организации, като например международната организация на труда (МОТ), по въпроси, свързани с търговията и инвестициите, достойните условия на труд, социалните права и правата на човека и изменението на климата.

Г-н Домбровскис изрази съгласие, че правилният начин, по който трябва да се подкрепи възстановяването ни и да се осигури просперитета на Европа е да се запазят търговските отношения с нашите световни партньори. По отношение на институционалната реформа на СТО той заяви, че целта на Комисията е да превърне СТО във форум за разглеждане на най-неотложните проблеми на днешния свят, като например справяне с въздействието на COVID-19, подкрепа за екологичната и социалната устойчивост, актуализиране на правилата за цифрова търговия и справяне с нелоялните търговски практики. (na)