Obszary wiejskie powinny stać się bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi i przedsiębiorstw. Poprawiłoby to jakość życia wszystkich Europejek i Europejczyków, umożliwiając im wybór miejsca zamieszkania i pracy. Tak brzmiał jeden z kluczowych wniosków z debaty pt. W kierunku całościowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, która odbyła się w siedzibie EKES-u w dniu 8 marca.

Rozwój obszarów wiejskich i miejskich w Europie jest nierównomierny. Zasadnicze znaczenie ma kreowanie polityki, która zahamuje tę tendencję, zapewni wszędzie sprawiedliwe i zrównoważone przejście na gospodarkę dobrobytu i będzie sprzyjać przywróceniu równowagi demograficznej. W szczególności obszary wiejskie, które odgrywają kluczową rolę w spójności gospodarczej i społecznej, w odporności regionów oraz w świadczeniu rozlicznych usług przez różne lokalne ekosystemy, w tym w produkcji żywności, powinny stać się bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi i przedsiębiorstw.

Peter Schmidt, przewodniczący Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT), stwierdził: „Odbudowa po pandemii COVID-19 jest doskonałą okazją do przygotowania odpowiednich strategii, tak by żaden obszar czy obywatel nie pozostał w tyle podczas sprawiedliwej transformacji ku neutralnej dla klimatu, zrównoważonej i zamożnej Unii Europejskiej”.

„Po zatwierdzeniu przez UE śmiałego pakietu na rzecz odbudowy,podczas przydzielania środków należy wziąć pod uwagę różnice między obszarami UE” – dodał członek EKES-u Stefano Palmieri, przewodniczący Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej.

Deša Srsen z biura wiceprzewodniczącej Komisji Dubravki Šuicy podkreśliła: „Dzięki długoterminowej wizji obszarów wiejskich, którą Komisja zamierza przyjąć w czerwcu, chcemy nadać nowy impuls rozwojowi obszarów wiejskich”.

Josep Puxeu Rocamora, sprawozdawca opinii EKES-u „Zintegrowane podejście do obszarów wiejskich UE”, zaznaczył, że integracja obszarów wiejskich i znajdujących się w trudnej sytuacji jest bardzo złożonym zadaniem, gdyż dotyczy wszelkich nurtów polityki UE. „Aby rozwijać te obszary, proponujemy umowę terytorialną, która powinna być oparta na uczestnictwie, dostosowana do specyfiki terytoriów i chronić ich dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze”. (mr)