Budoucnost Evropy bude záviset na našem přístupu k venkovským oblastem

Musíme dosáhnout toho, aby byly venkovské oblasti přitažlivější pro mladé lidi a podniky. To by zlepšilo kvalitu života všech evropských občanů, kteří by si tak mohli vybrat, kde chtějí žít a pracovat. Tak zní jeden z hlavních závěrů diskuse s názvem Směrem ke komplexní strategii udržitelného rozvoje venkova a měst, která se konala v EHSV dne 8. března.

Evropské venkovské a městské oblasti se nevyvíjejí stejným tempem. Je zásadně důležité podporovat politiky, které tuto tendenci omezují, zajišťují spravedlivý a udržitelný přechod k ekonomice blahobytu ve všech oblastech a pomáhají obnovit demografickou rovnováhu. V prvé řadě je nutné zvýšit atraktivitu venkovských oblastí – jež plní důležitou úlohu z hlediska hospodářské a sociální soudržnosti, odolnosti regionů a nesčetných služeb, jimiž přispívají různé místní ekosystémy, včetně produkce potravin – pro mladé lidi a podniky.

Předseda sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT) v EHSV Peter Schmidt uvedl: „Oživení po pandemii COVID-19 představuje výbornou příležitost vypracovat strategie, které zajistí, aby při spravedlivém přechodu ke klimaticky neutrální, udržitelné a prosperující Evropské unii nebyly opomenuty žádné oblasti ani občané.“

„Vzhledem k tomu, že EU nyní schválila ambiciózní soubor opatření na podporu oživení, musí být při přidělování finančních prostředků zohledněny rozdíly mezi územími EU,“ prohlásil člen EHSV Stefano Palmieri, který v EHSV zastává funkci předsedy sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost.

Deša Srsen z kabinetu místopředsedkyně Komise Dubravky Šuicy zdůraznila: „Naším cílem je dodat venkovským oblastem nový impuls prostřednictvím dlouhodobé vize pro venkovské oblasti, kterou Komise připravuje k přijetí v červnu.“

Josep Puxeu Rocamora, zpravodaj stanoviska EHSV Integrovaný přístup pro venkovské oblasti EU, poukázal na to, že integrace venkovských a zranitelných oblastí je velice složitá, protože se týká naprosto všech stávajících politik EU. „Pro rozvoj těchto oblastí navrhujeme tzv. územní smlouvu, která by měla být participativní, přizpůsobená podmínkám jednotlivých území a měla by zachovat jejich historické, kulturní a přírodní dědictví.“ (mr)