Бъдещето на Европа ще зависи от начина, по който се отнасяме със селските райони

Селските райони би трябвало да станат по-привлекателни за младите хора и предприятията. Това ще подобри качеството на живот на всички европейци, като им даде възможност да избират къде искат да живеят и работят. Това беше едно от основните заключения от дебата „Към цялостна стратегия за устойчиво развитие на селските и градските райони“, проведен в ЕИСК на 8 март.

Селските и градските райони в Европа не се развиват равномерно. От решаващо значение е да се насърчават политики, които ограничават тази тенденция и гарантират справедлив и устойчив преход към икономика на благосъстоянието във всички области и насърчават възстановяване на баланса в разпределението на населението. По-специално, селските райони, които играят решаваща роля за икономическото и социалното сближаване, за устойчивостта на регионите и дават неоценим принос чрез предоставянето на многобройни услуги от различни местни екосистеми, включително производството на храни, би трябвало да станат по-привлекателни за младите хора и предприятията.

Петер Шмидт, председател на секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT), заяви: „Възстановяването след COVID предлага идеалната възможност за изготвяне на стратегии, които да гарантират, че нито една област или нейните граждани няма да бъдат изоставени в справедливия преход към неутрален по отношение на климата, устойчив и благоденстващ Европейски съюз.“

„Сега, когато ЕС одобри пакет със смели мерки за възстановяване, различията между териториите на ЕС трябва да бъдат взети предвид при разпределянето на средствата“, заяви членът на ЕИСК Стефано Палмиери, председател на секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ на ЕИСК.

Деша Срсен от кабинета на заместник-председателя на Комисията Дубравка Шуйца подчерта: „В рамките на дългосрочната визия за селските райони, която Комисията подготвя за приемане през юни, нашата амбиция е да дадем нов тласък на селските райони.“

Жусеп Пушеу Рокамора, докладчик по становището на ЕИСК относно „Интегриран подход към селските райони на ЕС“, подчерта, че интеграцията на селските и уязвимите райони е много сложна, тъй като засяга всяка съществуваща политика на ЕС. „За да се развият тези области, предлагаме „териториален договор“ който би трябвало да предвижда участие, да е съобразен с характеристиките на териториите и да опазва тяхното историческо, културно и природно наследство.“ (mr)