Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Het is nu aan ons!

Beste lezers,

Op de dag van Europa – 9 mei – wordt dit jaar ook het startsein gegeven voor de langverwachte conferentie over de toekomst van Europa. Dit is een unieke gelegenheid, niet alleen om een breed debat te voeren over de vraag hoe de EU zich verder moet ontwikkelen, maar ook om het Europese project weer in handen te geven van de burgers – op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Ik zou u willen aansporen om deze kans te benutten.

Voor in uw agenda

7 mei 2021, Porto

Sociale top

9 mei 2021

Dag van Europa 2021 en officiële start van de Conferentie over de toekomst van Europa

9-10 juni 2021, Brussel

EESC-zitting

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor...

In onze rubriek “Een vraag voor...” vragen we voorzitters van EESC-afdelingen om te reageren op een actuele vraag die ons bijzonder relevant lijkt.

Voor de editie van april vroegen we Pietro Francesco De Lotto, voorzitter van de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI), om zijn visie op de ingrijpende veranderingen in de Europese industrie en eisen van de Green Deal te delen met de lezers van EESC Info.


 

“Groene en digitale transitie moeten veerkracht, concurrentievermogen en sociale rechtvaardigheid vergroten”

EESC Info: Hoe en wanneer kan de overschakeling op een groenere, meer circulaire en digitalere industrie worden gerealiseerd, waarbij de doelstellingen van de Green Deal van de Europese Commissie worden bereikt? Welke rol spelen grondstoffen in dit proces?

Pietro Francesco De Lotto, voorzitter van de CCMI: Of we het nu hebben over een vierde, vijfde of zelfs zesde industriële revolutie, vaak zien we een publiek debat ontstaan. De visies lopen weliswaar uiteen, maar het lijdt geen twijfel dat er een ingrijpende revolutie gaande is in onze industrie, die een dubbele uitdaging inhoudt: de industrie moet groener en meer circulair worden en staat daarnaast voor een digitale transformatie. Het gaat om een revolutie die door verschillende factoren wordt aangedreven, zoals de publieke opinie, het bewustzijn van de consument, het streven om de wereldwijde concurrentie het hoofd te kunnen bieden en de noodzaak om arbeid aan te passen aan nieuwe modellen.

Raadt u wie onze gast is?

De verrassingsgast

Iedere maand stellen we een verrassingsgast voor, iemand die zijn of haar kijk op actuele gebeurtenissen met ons deelt. Een frisse blik om ons gezichtsveld te verruimen, ons te inspireren en onze nieuwsgierigheid aan te wakkeren. In dit aprilnummer maken we kennis met Aurélie Vauthrin-Ledent, een actrice, schrijfster en regisseuse die met ons haar oproep deelt om de culturele sector, die een essentieel onderdeel is van ons leven, te redden.

Aurélie Vauthrin-Ledent: Ja, cultuur is ontegenzeglijk essentieel!

Ik ben nu 40, en sinds mijn geboorte op 28 maart 1981 is het woord “essentieel” nog nooit zo vaak in verband gebracht met het woord “cultuur” als tijdens deze gezondheidscrisis - die tegelijk een economische crisis is. Het moge duidelijk zijn dat deze crisis een enorme paradigmaverschuiving teweeg zal brengen en onze hele samenleving op losse schroeven zet.

Nieuws van het EESC

“De lidstaten werken hard, maar er is nog veel werk aan de winkel voordat de nationale plannen klaar zijn.”

In een debat op 25 maart tijdens de plenaire zitting van het EESC zei Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met “Een economie die werkt voor mensen”, dat de meeste nationale herstel- en veerkrachtplannen zich nog in een vroeg stadium bevinden en dat “er nog veel moet gebeuren om de plannen tot voldoende wasdom te brengen”. Hij merkte ook op dat het handelsbeleid een sleutelrol moet spelen om de EU-economie weer op de rails te krijgen.

#YEYS2021: Europese jongeren gaan de klimaatuitdaging aan

Scholieren uit heel Europa hebben aan Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, concrete voorstellen voor klimaatactie overhandigd, het resultaat van een virtuele jongerentop over klimaatverandering die op 18 en 19 maart 2021 heeft plaatsgevonden bij het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Om de klimaatverandering een halt toe te roepen, moet het systeem veranderen, zo kreeg het EESC te horen.

Op 20 maart heeft het EESC in het kader van Jouw Europa, jouw mening! (YEYS) een evenement op touw gezet dat in het teken stond van Designing Systemic Change; verschillende deskundigen, activisten en influencers deelden bij deze gelegenheid hun kennis en expertise op het gebied van klimaatverandering, bezien door de bril van systemische veranderingen.

EESC krijgt centrale rol bij de conferentie over de toekomst van Europa

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is gevraagd plaats te nemen in het belangrijkste orgaan van de conferentie die de koers van de toekomstige ontwikkeling van de EU moet uitstippelen.

Het EESC buigt zich over de uitdagingen van telewerken

Tijdens de eerste COVID-19-lockdowns schoot het aantal telewerkers onder de beroepsbevolking van de EU omhoog van 5 % tot 40 %. Een jaar later is telewerken niet meer weg te denken, maar het valt nog altijd niet mee om een goed beeld te krijgen van het effect ervan op werkgevers, werknemers en de samenleving als geheel. Om de voordelen van deze vorm van werk te benutten en de risico’s ervan te beperken is meer onderzoek nodig en moet voor een langetermijnperspectief worden gezorgd.

Europa moet dringend meer inspanningen doen voor het gehandicaptenbeleid

Op 24 maart heeft het EESC met Europees commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli een debat gehouden over de nieuwe strategie voor de rechten van personen met een handicap, die de Europese Commissie onlangs heeft gelanceerd.

EU-spoorvervoer — Europees Jaar van de spoorwegen 2021 is het juiste moment voor verandering

Hoewel er in de loop van 25 jaar liberalisering veel is gebeurd op het gebied van de openstelling van markten en technische harmonisatie, moet er nog veel worden gedaan op het vlak van politiek en regelgeving en op cultureel niveau. Dat is de belangrijkste boodschap van het advies over één Europese spoorwegruimte dat tijdens de EESC-zitting van maart is goedgekeurd.

Energietransitie – De EU moet vaart maken

Om de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2050 te halen, moet het tempo van de overgang naar de energie-unie aanzienlijk worden opgevoerd, maar het zou gevaarlijk kunnen zijn om de sociaal-economische situatie in de afzonderlijke lidstaten uit het oog te verliezen, aldus het EESC in een recent advies.

De nieuwe strategie van de Commissie voor het aanpakken van niet-renderende leningen is niet geschikt voor COVID-19-tijden

Het EESC is ingenomen met het nieuwe actieplan van de Europese Commissie inzake niet-renderende leningen, maar meent dat er geen nieuwe voorstellen in staan die op het COVID-19-tijdperk zijn afgestemd . Hierdoor moet Europa een buitengewone tijd het hoofd bieden met regels die voor gewone tijden zijn geschreven.

EESC pleit voor steun voor investeringen in de winning en recycling van kritieke grondstoffen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn plenaire zitting van maart een advies goedgekeurd waarin het voorstelt om investeringen in de exploratie en winning van kritieke grondstoffen en het gebruik van secundaire materialen uit afval te ondersteunen, aangezien dit essentieel is voor de groene transitie in de EU.

Het EESC pleit voor preciezere en geharmoniseerde voorwaarden voor een duurzamere levenscyclus van batterijen in de EU.

Tijdens zijn zitting van maart heeft het EESC een advies goedgekeurd waarin preciezere en meer operationele governanceregelingen en -instrumenten worden voorgesteld om de nieuwe batterijverordening met inbreng van alle betrokkenen ten uitvoer te leggen. Volgens het EESC zou dit een EU-kader tot stand kunnen helpen brengen dat de hele levenscyclus van batterijen in de EU bestrijkt.

Europese onderzoeksruimte: het EESC verwelkomt de herziening hiervan als een echte New Deal voor Europa’s O&I

Met de nieuwe blauwdruk laat de Europese Commissie zien dat zij vastbesloten is om te voorkomen dat Europa het onderspit delft tegen de VS en Azië, zowel op het gebied van fundamenteel als toegepast onderzoek, octrooien en geavanceerde producten en diensten, aldus het EESC in een advies dat tijdens de zitting van maart is goedgekeurd.

De toekomst van Europa zal afhangen van hoe we omgaan met onze plattelandsgebieden

Plattelandsgebieden moeten aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren en bedrijven. Dit zou de levenskwaliteit van alle Europeanen verbeteren door hen in staat te stellen om te kiezen waar zij willen wonen en werken. Dit was een van de belangrijkste conclusies uit het debat “Naar een holistische strategie voor duurzame plattelands- en stadsontwikkeling”, dat op 8 maart bij het EESC plaatsvond.

Het is hoog tijd dat de Unie van gelijkheid werkelijkheid wordt

Accurate gegevensverzameling en adequaat beleid op nationaal niveau zijn noodzakelijk voor een doeltreffende uitvoering van het actieplan van de EU tegen racisme en voor het ontmaskeren van racisme en etnische discriminatie, die tijdens de COVID-19-pandemie in Europa ernstige vormen hebben aangenomen.

De Westelijke Balkan — het “ontbrekende stukje” van de Europese puzzel

Tijdens zijn zitting van maart had het Europees Economisch en Sociaal Comité plaats ingeruimd voor een debat met Olivér Várhelyi, commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, over de stand van zaken met betrekking tot de toetreding van de partners van de Westelijke Balkan. Leden van het EESC gaven lucht aan hun overtuiging dat de toetreding van deze partners tot de EU een geostrategische investering in vrede en economische groei is.

Ontdek wat het EESC voor u kan betekenen – NIEUWE UITGAVE

In de nieuwe editie van deze publicatie wordt een beknopt en actueel beeld geschetst van het Europees Economisch en Sociaal Comité als uniek forum voor overleg, dialoog en consensusvorming tussen vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van het maatschappelijk middenveld, waaronder werkgevers, vakbonden en belangengroeperingen zoals beroeps- en gemeenschapsorganisaties, jongerengroeperingen, vrouwengroepen, consumentenorganisaties, milieubeweging en nog veel meer.

Het ga je goed, David!

David Gippini Fournier verlaat op 1 mei 2021 de persafdeling van het EESC. Beste David, het was voor je collega’s van de persafdeling een waar genoegen om met je samen te werken. Je bent dan ook een uitstekende professional die zowel voor je collega’s als voor je werk net dat ietsje meer doet en die uitblinkt door zijn diplomatieke houding.

Isabel Caño Aguilar, voormalig vicevoorzitter belast met communicatie (2018-2020): “Een persattaché met een vleugje Galicische ironie”

Ik heb veel met David Gippini samengewerkt en we hebben vooral een aantal persinterviews voorbereid. Toen ik hem in 2018 leerde kennen, kwam hij op mij over als een serieuze persoon. Zijn bijdragen waren altijd tiptop in orde en zeer goed voorbereid. Hij was een snelle denker.

Nieuws van de groepen

Duurzaam economisch herstel is de enige weg naar een socialer Europa

Door de groep Werkgevers van het EESC

Voorafgaand aan de Sociale Top in Porto volgende maand spraken leden van de groep Werkgevers met Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten. Tijdens een ongedwongen en open debat benadrukte de voorzitter van de groep Werkgevers, de heer Mallia, dat snel economisch herstel geboden is, hetgeen alleen mogelijk is als we ervoor zorgen dat ondernemingen over het juiste ondernemingsklimaat beschikken om concurrerend te zijn, banen te scheppen en daarmee welzijn voor onze samenlevingen te waarborgen.

 

Toereikende minimumlonen zijn cruciaal voor de sociale cohesie

Door de groep Werknemers van het EESC

Toereikende minimumlonen zijn cruciaal voor de sociale cohesie en de bestrijding van armoede onder werkenden en ongelijkheid. (Zeer) slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden komen in Europa echter veel voor, met name onder werknemers met onzekere banen. In sommige landen is het systeem van collectieve onderhandelingen sterk genoeg om goede arbeidsvoorwaarden te waarborgen, maar dat is niet overal het geval.

Maatschappelijke organisaties als drijvende kracht achter veranderingen in de samenleving en economie na COVID-19

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Tijdens een recente conferentie van de groep Diversiteit Europa hebben vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hun achterban opgeroepen om politici duidelijk te maken wat voor soort samenleving zij voor ogen hebben.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Dag van Europa 2021

Het EESC viert de Dag van Europa van oudsher door zijn deuren te openen voor het publiek. Als gevolg van de COVID-19-crisis echter is dit jaar voor een andere oplossing gekozen en krijgen burgers uit Europa en de rest van de wereld de kans om het huis van het maatschappelijk middenveld op een veilige, virtuele manier te verkennen.