Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Dabar – mūsų laikas!

Mieli skaitytojai,

Šių metų gegužės 9 d. – Europos dieną – prasidės ilgai laukta Konferencija dėl Europos ateities. Tai unikali galimybė ne tik dalyvauti plataus masto diskusijose apie ES raidos kryptį, bet ir piliečiams perimti atsakomybę už Europos projektą – nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis. Norėčiau paraginti Jus pasinaudoti šia galimybe.

Įsidėmėtinos datos

2021 m. gegužės 7 d., Portas

Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas

2021 m. gegužės 9 d.

2021 m. Europos diena ir oficialus Konferencijos dėl Europos ateities atidarymas

2021 m. birželio 9–10 d., Briuselis

EESRK plenarinė sesija

„Klausimas ...“

„Klausimas ...“

Mūsų rubrikoje „Klausimas ...“ prašome EESRK skyrių pirmininkų atsakyti į klausimą, kuris tuo metu mums atrodo aktualiausias.

Balandžio mėn. leidinyje paprašėme Pramonės permainų konsultacinės komisijos (CCMI) pirmininko Pietro Francesco De Lotto su EESRK skaitytojais pasidalyti savo nuomone apie pramonės pertvarką ir žaliojo kurso nuostatas.


 

„Žalioji ir skaitmeninė pertvarka privalo didinti atsparumą, konkurencingumą ir socialinį teisingumą“

EESC info klausimas: Kaip ir kada bus galima pereiti prie žalesnės, labiau žiedinės ir skaitmeninės pramonės, siekiant Europos Komisijos Žaliojo kurso tikslų? Koks vaidmuo šiame procese tenka žaliavoms?

Pietro Francesco De Lotto, CCMI pirmininkas: nesvarbu, kalbėtume apie ketvirtąją, penktąją, ar net šeštąją pramonės revoliuciją – ją visada lydi viešos diskusijos. Nepaisant skirtingų nuomonių šia tema, akivaizdu, kad mūsų pramonė išgyvena gilią transformaciją, susijusią su dvejopu iššūkiu: tapti žalesne ir labiau žiedine o kartu įžengti į skaitmeninį amžių. Tai revoliucija, kurią lemia įvairūs veiksniai: viešoji nuomonė, vartotojų suvokimas, pasaulinio konkurencingumo siekis, poreikis prisitaikyti prie naujų darbo formų ir kt.

Atspėkite, kas pas mus svečiuojasi...

Netikėtas svečias

Kiekvieną mėnesį pristatome netikėtą svečią – asmenybę, kuri pasidalys savo įžvalgomis apie dabartinę situaciją. Tai bus šviežio oro gūsis, praplėsiantis mūsų akiratį, įkvėpsiantis ir leisiantis mums suprasti šiandienos pasaulį. Šiame balandžio mėn. numeryje džiaugiamės galėdami pristatyti aktorę, rašytoją, režisierę Aurélie Vauthrin-Ledent, pasidalijusią su mumis mintimis apie poreikį gelbėti kultūrą, kuri yra būtina mūsų gyvenime.

Aurélie Vauthrin-Ledent: Taip, kultūra yra pirmos būtinybės!

Gimiau 1981 m. kovo 28 d. ir per 40 mano gyvenimo metų apibūdinimas „pirmos būtinybės“ niekada nebuvo taip dažnai vartojamas su žodžiu „kultūra“, kaip tai girdžiu šiuo metu, kai išgyvename sveikatos krizę, sukėlusią ir ekonomikos krizę. Visi suprantame, kad pasibaigus krizei daugelis mūsų paradigmų pasikeis. Mums kyla ir kils didelių abejonių visais mūsų visuomenei svarbiais klausimais.

EESRK naujienos

„Valstybės narės deda daug pastangų, tačiau dar daug reikia nuveikti, kol nacionaliniai planai bus paruošti.“

EESRK plenarinėje sesijoje kovo 25 d. vykusioje diskusijoje už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas Europos Komisijos vykdomasis pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis pareiškė, kad dauguma nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų tebėra ankstyvajame etape ir kad „dar reikia daug nuveikti, kol planai bus pakankamai subrandinti“. Jis taip pat pažymėjo, kad ES ekonomiką sugrąžinant į vėžes svarbus vaidmuo tenka prekybos politikai.

#YEYS2021: Europos jaunoji karta imasi klimato iššūkio

Visos Europos vidurinių mokyklų moksleiviai Europos Komisijos vykdomajam pirmininkės pavaduotojui Fransui Timmermansui pateikė konkrečius pasiūlymus dėl klimato politikos – toks buvo 2021 m. kovo 18–19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto surengto virtualaus jaunimo aukščiausiojo lygio susitikimo klimato kaitos klausimais rezultatas.

EESRK: Jeigu norime sustabdyti klimato kaitą, keiskime sistemą

Kovo 20 d. renginio „Tavo Europa, tavo balsas!“ (YEYS) metu EESRK suorganizavo papildomą virtualų renginį „Sisteminių pokyčių kūrimas“, kuriame ekspertai, aktyvistai ir nuomonės formuotojai pasidalijo savo žiniomis ir patirtimi apie klimato srities veiksmus sisteminių pokyčių kontekste.

Aiškiai pripažintas svarbus EESRK vaidmuo Konferencijoje dėl Europos ateities

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas buvo pakviestas prisijungti prie konferencijos, kurioje bus nubrėžta būsimos ES raidos kryptis, valdymo organo.

EESRK gilinasi į nuotolinio darbo iššūkius

Per pirmąjį karantiną, kuris buvo įvestas dėl COVID-19 pandemijos, nuotoliniu būdu dirbančių asmenų skaičius ES staiga išaugo nuo 5 iki 40 proc. Praėjus metams, kai ir toliau dirbama nuotoliniu būdu, vis dar sunku tinkamai įvertinti šios darbo formos poveikį darbdaviams, darbuotojams ir visai visuomenei. EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad reikia daugiau mokslinių tyrimų ir ilgalaikės perspektyvos, kad būtų galima pasinaudoti nuotolinio darbo teikiama nauda ir sumažinti jo keliamą riziką.

Atėjo metas Europai sustiprinti savo veiksmus neįgaliųjų politikos srityje

Kovo 24 d. EESRK surengė diskusiją dalyvaujant už lygybę atsakingai Europos Komisijos narei Helenai Dalli dėl naujos Neįgaliųjų teisių strategijos, kurią neseniai paskelbė Europos Komisija.

ES geležinkelių transportas: 2021-ieji – Europos geležinkelių metai – tinkamas laikas pokyčiams

Geležinkelių transporto klausimu vis dar reikia pažangos politikos, reguliavimo ir kultūros srityse, nors per 25 liberalizavimo metus daug nuveikta atveriant rinkas ir siekiant techninio suderinimo. Tai pagrindinė EESRK kovo mėn. plenarinėje sesijoje priimtos nuomonės dėl bendros Europos geležinkelių erdvės mintis.

Energetikos pertvarka: ES reikia didinti greitį

Neseniai priimtoje nuomonėje EESRK pareiškė, kad norint pasiekti 2050 m. ES energetikos ir klimato tikslus, reikia daug spartesnės pertvarkos kuriant energetikos sąjungą, tačiau perspėjo, jog pavojinga nepaisyti socialinės ir ekonominės situacijos atskirose valstybėse narėse.

Naujoji Komisijos strategija neveiksnių paskolų problemai spręsti nėra tinkama COVID-19 pandemijos laikais

EESRK palankiai vertina naują Komisijos veiksmų planą dėl neveiksnių paskolų, tačiau mano, kad jame nėra naujų pasiūlymų, kurie būtų tinkami COVID-19 laikams, todėl Europa ypatingą laikmetį turės išgyventi vadovaudamasi įprastam laikmečiui parengtomis taisyklėmis.

EESRK siūlo priemones, kuriomis būtų remiamos investicijos į svarbiausiųjų žaliavų gavybą ir perdirbimą

Kovo mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę, kurioje siūloma remti investicijas į svarbiausių žaliavų žvalgymą, gavybą ir į iš atliekų gautų antrinių žaliavų naudojimą, nes tai labai svarbu ES pereinant prie žaliosios ekonomikos.

EESRK ragina nustatyti tikslesnes ir labiau suderintas sąlygas tvaresniam baterijų gyvavimo ciklui ES užtikrinti

Kovo mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė nuomonę, kurioje siūlo nustatyti tikslesnius ir veiksmingesnius naujojo Baterijų reglamento įgyvendinimo valdymo mechanizmus ir priemones, įtraukiant visus suinteresuotuosius subjektus. EESRK nuomone, taip būtų sukurta Sąjungos sistema, kuri apimtų visą baterijų gyvavimo ciklą ES.

Europos mokslinių tyrimų erdvė: EESRK palankiai vertina jos pertvarkymą, kad ji taptų tikru nauju kursu Europos moksliniams tyrimams ir inovacijoms

Paskelbusi naują planą Europos Komisija parodė esanti pasiryžusi užtikrinti, kad Europa neužleistų pozicijų JAV ir Azijai tiek fundamentaliųjų, tiek taikomųjų mokslinių tyrimų, patentų ir aukštųjų technologijų produktų bei paslaugų srityse, teigiama EESRK kovo mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje.

Europos ateitis priklausys nuo to, kaip spręsime kaimo vietovių klausimus

Kaimo vietovės turėtų tapti patrauklesnės jaunimui ir įmonėms. Taip pagerėtų visų europiečių gyvenimo kokybė ir jie galėtų rinktis, kur norėtų gyventi ir dirbti. Tai buvo viena iš svarbiausių kovo 8 d. EESRK vykusių diskusijų Holistinės tvarios kaimo ir miesto plėtros strategijos kūrimas išvadų.

Pats laikas iš tiesų įgyvendinti Lygybės sąjungą

Tikslių duomenų rinkimas ir tinkamos valstybių narių politikos priemonės yra būtini veiksmingam ES kovos su rasizmu veiksmų plano įgyvendinimui ir rasizmo ir etninės diskriminacijos atvejų, kurių ypač padaugėjo per COVID-19 pandemiją Europoje, išaiškinimui.

Vakarų Balkanai – trūkstama Europos dėlionės dalis

Kovo mėn. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenarinėje sesijoje vyko diskusija su Europos Komisijos nariu, atsakingu už kaimynystę ir plėtrą, Olivériu Várhelyi, kurios metu aptarta dabartinė Vakarų Balkanų partnerių stojimo į ES padėtis. EESRK narių įsitikinimu, Vakarų Balkanų partnerių integracija į ES yra geostrateginė investicija į taiką ir ekonomikos augimą.

Sužinokite, kuo EESRK gali būti naudingas jums NAUJAS LEIDIMAS

Naujoje šio leidinio redakcijoje pateikiama glausta ir atnaujinta Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto apžvalga. Komitetas yra unikalus konsultacijų, dialogo ir konsensuso paieškų forumas, kuriame dalyvauja įvairių organizuotos pilietinės visuomenės sektorių atstovai, įskaitant darbdavius, profesines sąjungas ir tokias grupes kaip profesinės ir bendruomeninės asociacijos, jaunimo, moterų grupės, vartotojų, aplinkosaugos ir kitos organizacijos.

Hasta luego, hombre!

David Gippini Fournier 2021 m. gegužės 1 d. palieka Spaudos skyrių. Brangus Davidai, Spaudos skyriaus kolegos Tau dėkoja už galimybę dirbti kartu, už profesionalumą darbe, už nuoširdžius asmeninius ir profesinius santykius ir už diplomatinius gebėjimus.

Buvusi už komunikaciją atsakinga pirmininko pavaduotoja (2018–2020 m.) Isabel Caño Aguilar: „Atstovas spaudai, kuriam nesvetima galisiška ironija“

Teko nemažai laiko dirbti su Davidu Gippini, jo padedama spaudai esu parengusi ne vieną interviu. Kai 2018 m. susipažinome, jis man pasirodė labai rimtas. Davido indėlis visada buvo vertingas ir labai gerai apgalvotas. Patiko jo gebėjimas greitai mąstyti.

Grupių naujienos

Tvarus ekonomikos atsigavimas yra vienintelis būdas stiprinti mūsų socialinę Europą

parengė EESRK Darbdavių grupė

Rengiantis kitą mėnesį Porte vyksiančiam socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimui, Darbdavių grupės nariai susitiko su už darbo vietas ir socialines teises atsakingu Europos Komisijos nariu Nicolasu Schmitu. Nuoširdžios ir atviros diskusijos metu Darbdavių grupės pirmininkas Stefano Mallia pabrėžė, kad reikalingas greitas ekonomikos atsigavimas, kuris įmanomas tik tuo atveju, jei užtikrinsime mūsų įmonėms tinkamą verslo aplinką, kad jos galėtų būti konkurencingos, kurti darbo vietas ir taip užtikrinti mūsų visuomenės gerovę.

 

Deramas minimalusis darbo užmokestis yra labai svarbus socialinės sanglaudos aspektas

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Deramas minimalusis darbo užmokestis yra labai svarbus socialinės sanglaudos ir kovos su dirbančiųjų skurdu ir nelygybe aspektas. Vis dėlto nemažai žmonių Europoje dirba labai sunkiomis sąlygomis, ypač turintys mažų garantijų darbą. Nors kai kuriose šalyse kolektyvinių derybų pakanka geroms darbo sąlygoms užtikrinti, tačiau taip yra ne visur.

Pilietinės visuomenės organizacijos turi būti visuomenės ir ekonomikos pokyčių po COVID-19 pandemijos varomąja jėga

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Neseniai vykusioje grupės „Įvairovė Europa“ konferencijoje pilietinės visuomenės atstovai ragino savo organizacijas paaiškinti politikams, kokią visuomenę jie norėtų kurti ir kokioje norėtų gyventi.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

2021 m. Europos diena

EESRK paprastai Europos dieną mini atverdamas savo duris visuomenei. Šiais metais dėl COVID-19 krizės žmonės iš visos Europos ir pasaulio kviečiami Pilietinės visuomenės namuose apsilankyti saugiu virtualiu būdu.