Fánaíocht: CESE ag iarraidh go mbunófaí limistéar taraife aonair ar fud an Aontais

Ba cheart an ráta áitiúil a bheith ar fáil do dhaoine agus fón póca á úsáid acu is cuma cén áit a bhfuil siad san Aontas; sin a bhí le rá ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa i dtuairim uaidh a glacadh le déanaí maidir le hathchóiriú beartaithe ar rialacha fánaíochta an Aontais.

Is é an sprioc atá le baint amach ag an Aontas maidir le rialáil seirbhísí fánaíochta ná limistéar taraife aonair a bhunú ina gceadaítear glaonna agus tomhaltas sonraí ar rátaí áitiúla do na daoine go léir a bhfuil síntiús teileafóin acu san Eoraip, limistéar a mbeadh an luas agus an rochtain chéanna ar bhonneagair ann beag beann ar thír an ghlao nó an ghlactha.

Cé gur díol sásaimh do CESE an togra ón gCoimisiún maidir le hathbhreithniú ar an Rialachán Fánaíochta agus na spriocanna atá leis sin, tá sé den tuairim gur cheart cuspóir níos uaillmhianaí a shocrú.

‘Is é an smaoineamh atá taobh thiar de thogra an Choimisiúin go mbeidh seirbhísí fánaíochta á gcur ar fáil faoi na coinníollacha céanna agus atá ann sa tír bhaile, gan aon srianta ar rochtain. Is togra maith é’ arsa Christophe Lefèvre, rapóirtéir don tuairim ó CESE a glacadh ag seisiún iomlánach mhí Iúil. ‘Mar sin féin, táimid den tuairim nach leor aonfhoirmeacht coinníollacha agus gur cheart a chinntiú nach mbeidh ar dhaoine san Eoraip níos mó a íoc as an gcumarsáid mhóibíleach nuair a théann siad thar lear.’

Tá CESE á chur i bhfáth freisin nach leor a shonrú, i gcás inarb ionann cáilíocht nó luas seirbhísí i líonra Ballstáit eile, nár cheart don oibritheoir baile seirbhís fánaíochta ar cháilíocht níos ísle a chur ar fáil d’aon turas. Ciallaíonn sé sin, mar shampla, sa chás go bhfuil nascacht 4G ag tomhaltóir sa bhaile, nach mbeadh sé d’iallach air nó uirthi nascacht 3G a úsáid le linn fánaíochta más rud é go bhfuil 4G ar fáil sa tír ar thaistil sé nó sí chuici.

Cuid den fhadhb ná go bhfuil an bonneagar áitiúil lag, rud a fhágann gur cheart don Aontas a bheith réidh infheistiú sa bhonneagar chun bearnaí atá ann cheana a dhúnadh agus lena chinntiú nach bhfuil aon ‘limistéir éanasctha’ ann, i.e. réigiúin ina bhfuil an clúdach idirlín leathanbhanda neamhleor, arb i limistéir thuaithe atá roinnt mhaith díobh, rud a chuireann cónaitheoirí agus gnólachtaí féideartha ón doras.

Sa bhreis air sin, tá CESE teann ar an ngá níos mó ná foláireamh amháin a sheoladh chuig tomhaltóirí le hiad a chosaint ar bhille an-ard gan choinne. I gcás ina bhfuil uasteorainneacha an tsíntiúis beagnach sáraithe, ba cheart don oibritheoir foláireamh a sheoladh chuig an tomhaltóir aon uair a ídítear arís an t-uasmhéid a socraíodh don fholáireamh roimhe sin, go háirithe le linn an ghlao chéanna nó le linn an tseisiúin úsáide sonraí chéanna.

Ar deireadh, tá CESE á thabhairt le fios go bhfuil ceist na húsáide córa ríthábhachtach. Cé go luaitear úsáid chóir i dtaca le fánaíocht i ngach conradh cumarsáide móibílí, is oth le CESE nach bhfuil sé sainithe sa Rialachán. D’fhág paindéim COVID-19 go bhfuil daoine ag brath go mór ar ghníomhaíochtaí ar líne agus tá brí iomlán nua leis an úsáid chóir. Smaoinigh ar a bhfuil i gceist i gcás mhac léinn Erasmus atá ag freastal ar ollscoil thar lear, ag freastal ar ranganna ar Teams, ar Zoom nó ar ardán éigin eile, a áitíonn CESE. Ídítear an t-uafás sonraí ar an gcaoi sin, agus baintear an uasteorainn mhíosúil amach go tapa. Má táthar chun cothrom na Féinne a thabhairt do dhaoine sa chás sin, ní mór an uasteorainn chéanna a bheith ag daoine sa tír ar a bhfuil cuairt á tabhairt acu agus atá acu ina dtír bhaile. (dm)