Viimane võimalus esitada oma projekt 2021. aasta kodanikuühiskonna auhinna konkursile, mille teemaks on kliimameetmed

Taotluste esitamise lõppkuupäev: 30. juuni

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub kodanikuühiskonna organisatsioone ja üksikisikuid, kes võitlevad loominguliste projektide abil kliimamuutuste vastu, kandideerima komitee 2021. aasta kodanikuühiskonna auhinnale.

Sel aastal kroonitakse selle tähtsa auhinnaga algatusi, mis aitavad kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe edule.

Seega otsib komitee projekte, mis aitavad ümber kujundada norme ja käitumist ning innustavad inimesi olema kliimalahenduse ja mitte kliimaprobleemi osa. Võimalikud kandidaadid püüavad muuta kohalikku majandust keskkonnahoidlikumaks või suunata kohalikul või piirkondlikul tasandil üleminekut kliimaneutraalsele ühiskonnale.

Kandideerimistaotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2021 kell 10.00 (Brüsseli aja järgi).

Komitee, kes esindab ametiühinguid, valitsusväliseid ja tööandjate organisatsioone ELi tasandil, esitas aprillis kutse kandideerida auhinnale, mille kogufond on 50 000 eurot. Auhind antakse maksimaalselt viiele võitjale üle tseremoonial, mis toimub eeldatavasti 8.–9. detsembril 2021 Brüsselis, sõltuvalt tervisealasest olukorrast.

Komitee kodanikuühiskonna auhinnale võivad kandideerida kõik Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Samuti on kandideerimine avatud ELis elavatele üksikisikutele. Tingimustele vastavad algatused ja projektid, mis teostatakse ELis, ning need peavad olema juba ellu viidud või veel käimas.

Välja jäetakse projektid, mis on küll kavandatud, kuid mida ei ole 30. juuniks 2021 veel käivitatud.

Täielik ülevaade nõuetest ja veebipõhine taotlusvorm on saadaval meie veebilehel: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

LISATEAVE SELLE AASTA AUHINNA TEEMA KOHTA

Sel aastal omistab komitee kodanikuühiskonna auhinna silmapaistvatele projektidele ja algatustele, mis hõlmavad vähemalt ühte järgmistest teemadest:

 • kodanikuühiskonna täiel määral kaasamise ja/või heakskiidu edendamine üleminekul kliimaneutraalsele ühiskonnale;
 • kodanike kliimaarutellu kaasatuse edendamine;
 • selliste projektide kavandamine ja teostamine, mis inspireerivad ja soodustavad üksikisikute üleminekut kliimasõbralikule eluviisile nende kohalikus keskkonnas ja töökohtades, sealhulgas tööandjate või töötajate organisatsioonide kaudu;
 • kliimateadlikkuse edendamine tarbijate hulgas või käitumise ja sotsiaalsete normide muutmise toetamine kliimakriisi kontekstis;
 • selliste projektide kavandamine ja rakendamine, mis toetavad aktiivset kliimapoliitikat kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil;
 • kliimaõigluse edendamine laias tähenduses, arvestades inimõigusi ja ettevõtete sotsiaalset vastutust, kliimateadlikkuse soodustamine laiema, mitmekesisema ja/või ebasoodsamas olukorras või tõrjutud rühma hulgas, tagades et kliimaneutraalsele majandusele ja ühiskonnale ülemineku korral ei jää hõlmamata mitte ükski ühiskonnarühm;
 • kliimahariduse edendamine kõikides koolides, selliste projektide kavandamine ja rakendamine, mis suurendavad laste ja noorte teadlikkust kliimamuutuste ja asjakohaste lahenduste kohta;
 • teadlikkuse suurendamine kliimamuutuste mõju kohta ja selliste meetmete edendamine, mille otstarve on suurendada vastupanuvõimet ja kliimamuutustega kohanemist;
 • kodanikuühiskonna kaasatuse edendamine kliimapoliitika rakendamiseks kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil;
 • kodanikuaktiivsuse ja mõjuvõimu suurendamine sellistes projektides osalemise kaudu, mis edendavad õiglast üleminekut ja loovad kodanike vahel uut vastastikmõju, viies kliimaneutraalse majanduseni;
 • noorte aktiivse osaluse edendamine kliimalahenduste väljapakkumiseks ja rakendamiseks ning noorte võimestamine, et kaasata nad kliima- ja keskkonnapoliitika otsustusprotsessidesse kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil.

 

KODANIKUÜHISKONNA AUHINNAST

2021. aastal annab komitee välja 12. kodanikuühiskonna auhinna. Auhinnaga, mis igal aastal on pühendatud erinevale ELi jaoks olulisele teemale, tunnustatakse ja innustatakse kodanikuühiskonna organisatsioonide ja/või üksikisikute konkreetseid algatusi ja saavutusi, mis on andnud märkimisväärse panuse ühiste väärtuste edendamisse Euroopa ühtekuuluvuse ja integratsiooni suurendamisel.

Palun ärgitage oma riigi või oma võrgustiku kodanikuühiskonna organisatsioone kandideerima Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2021. aasta kodanikuühiskonna auhinnale ja aidake väärtuslikel projektidel seeläbi tunnustust võita.

Work organisation