Ostatni moment na zgłoszenie projektu do Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2021 za działania w dziedzinie klimatu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zaprasza organizacje społeczeństwa obywatelskiego i osoby z kreatywnymi projektami na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu do ubiegania się o Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2021 r.

W tym roku tą sztandarową nagrodą wyróżnione zostaną inicjatywy przyczyniające się do sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu.

W związku z tym EKES poszukuje projektów, które przyczyniają się do zmiany norm i zachowań oraz inspirują ludzi do tego, by stali się częścią rozwiązania problemu, a nie samego problemu. Nasi potencjalni kandydaci to podmioty dążące do tego, by gospodarka lokalna stała się bardziej przyjazna dla środowiska lub by przestawić się na społeczeństwo o zerowej emisji netto na szczeblu lokalnym lub regionalnym.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 (czasu brukselskiego).

EKES, który udziela głosu związkom zawodowym, organizacjom pozarządowym i organizacjom pracodawców na szczeblu UE, ogłosił w kwietniu zaproszenie do zgłaszania kandydatur do nagrody o łącznej wartości 50 tys. EUR. Nagroda zostanie przyznana maksymalnie pięciu laureatom podczas ceremonii wręczenia nagród, która ma się odbyć w Brukseli w dniach 8–9 grudnia 2021 r., o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Wnioski składać mogą także osoby fizyczne mieszkające w UE. Aby kwalifikować się do nagrody, inicjatywy i projekty muszą być wdrażane w UE i muszą być już ukończone lub w trakcie realizacji.

Z udziału w konkursie wyłączone są przedsięwzięcia planowane, lecz których realizacja nie została rozpoczęta przed 30 czerwca 2021 r.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT TEGOROCZNEJ NAGRODY

W tym roku EKES wręczy Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty i inicjatywy obejmujące co najmniej jedną z następujących kwestii:

 • promowanie pełnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i zdobywania jego akceptacji dla transformacji w kierunku społeczeństwa neutralnego dla klimatu;
 • promowanie uczestnictwa obywateli w debacie na temat klimatu;
 • opracowywanie/realizacja projektów promujących zmianę stylu życia na bardziej przyjazny dla klimatu wśród osób przebywających w środowiskach lokalnych i w miejscach pracy, w tym wśród organizacji pracodawców lub pracowników;
 • podnoszenie świadomości w zakresie klimatu wśród konsumentów bądź zachęcanie do zmiany zachowań i norm społecznych w kontekście kryzysu klimatycznego;
 • opracowywanie/realizacja projektów wspierających aktywne polityki klimatyczne na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
 • promowanie szeroko pojętej sprawiedliwości klimatycznej, z uwzględnieniem praw człowieka i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw; podnoszenie świadomości w zakresie klimatu w szerszym, bardziej zróżnicowanym lub nieuprzywilejowanym/zmarginalizowanym gronie odbiorców; zapewnianie, aby żadna grupa społeczna nie została pozostawiona sama sobie w procesie transformacji w kierunku gospodarek i społeczeństw neutralnych dla klimatu;
 • promowanie edukacji klimatycznej w szkołach na każdym poziomie; opracowywanie/realizacja projektów podnoszących świadomość w zakresie zmiany klimatu i rozwiązań tego problemu wśród dzieci i osób młodych;
 • podnoszenie świadomości na temat oddziaływania zmian klimatu i promowanie działań mających na celu zwiększanie odporności oraz przystosowanie się do zmiany klimatu;
 • promowanie angażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację polityk klimatycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
 • zachęcanie do aktywnych postaw obywatelskich oraz do wzmacniania własnej pozycji poprzez angażowanie się w projekty promujące sprawiedliwą transformację i generujące nowe interakcje obywatelskie służące powstawaniu gospodarki neutralnej dla klimatu;
 • promowanie aktywności młodzieży w zakresie proponowania i wdrażania rozwiązań dotyczących zmiany klimatu, a także wzmacnianie pozycji osób młodych w celu zaangażowania ich w procesy decyzyjne dotyczące polityk w zakresie klimatu i środowiska na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

 

O NAGRODZIE DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W 2021 r. EKES po raz dwunasty przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Każdego roku wyróżnienie to jest poświęcone innej kwestii o szczególnym znaczeniu dla UE. Dzięki temu docenia się oraz promuje te inicjatywy i dokonania organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub pojedynczych osób, które wnoszą istotny wkład we wzmacnianie wspólnych wartości oraz spójności i integracji europejskiej.

Prosimy, by zachęcali Państwo organizacje społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach lub w ramach Państwa sieci kontaktów do ubiegania się o Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2021, gdyż pomoże to wyróżnić wartościowe projekty.

Work organisation