Viimeinen tilaisuus ehdottaa hankkeita ETSK:n vuoden 2021 kansalaisyhteiskuntapalkinnon hakumenettelyyn – aiheena ilmastotoimet

This page is also available in

Ehdotusten viimeinen jättöpäivä: 30. kesäkuuta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja yksityishenkilöitä hakemaan uutta luoville, ilmastonmuutokseen pureutuville hankkeilleen komitean kansalaisyhteiskuntapalkintoa 2021.

Tänä vuonna tämä arvostettu palkinto myönnetään aloitteista, jotka ovat osaltaan tukemassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman menestystä.

ETSK etsiikin hankkeita, jotka auttavat muuttamaan normeja ja käyttäytymistä ja jotka innostavat ihmisiä olemaan osa ilmasto-ongelman ratkaisua eikä osa itse ongelmaa. Palkintoehdokkaamme tekevät työtä muokatakseen paikallistalouksista vihreämpiä tai edistääkseen siirtymistä päästöttömään yhteiskuntaan paikallisella tai alueellisella tasolla.

Hakuaika päättyy 30. kesäkuuta 2021 kello 10.00 (Belgian aikaa).

ETSK – joka tuo ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen äänen kuuluville EU:n tasolla – käynnisti huhtikuussa palkinnon hakumenettelyn. Sen kokonaisarvo on 50 000 euroa. Palkinto luovutetaan enintään viidelle palkittavalle juhlatilaisuudessa, joka on määrä pitää Brysselissä 8.–9. joulukuuta 2021 terveystilanteesta riippuen.

ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkintoa voivat tavoitella kaikki Euroopan unionissa virallisesti rekisteröidyt, paikallis-, alue-, jäsenvaltio- tai EU-tasolla toimivat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. Myös EU:ssa asuvat yksityishenkilöt voivat jättää palkintohakemuksen. Edellytyksenä on, että aloitteet ja hankkeet toteutetaan EU:ssa. Niiden on oltava jo toteutettuja tai edelleen käynnissä.

Suunnitteilla olevat hankkeet, joiden toteuttamista ei kuitenkaan ole käynnistetty 30. kesäkuuta 2021 mennessä, suljetaan menettelyn ulkopuolelle.

Kuvaus vaatimuksista kokonaisuudessaan sekä hakulomake ovat saatavilla ETSK:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

 

LISÄTIETOA TÄMÄN VUODEN PALKINNON TEEMASTA

ETSK myöntää tänä vuonna kansalaisyhteiskuntapalkintonsa tunnustukseksi merkittävistä hankkeista ja aloitteista, jotka kattavat vähintään yhden seuraavista aloista:

 • Edistetään kansalaisyhteiskunnan täyspainoista osallistumista ja/tai hyväksynnän saavuttamista siirtymässä ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan.
 • Edistetään kansalaisten osallistumista ilmastokeskusteluun.
 • Suunnitellaan tai pannaan täytäntöön hankkeita, jotka toimivat innoituksen lähteinä ja joilla edistetään ihmisten siirtymistä ilmastoystävällisiin elintapoihin paikallisessa ympäristössään ja työpaikoillaan. Toteuttajina voivat olla myös työnantajat tai työntekijäjärjestöt.
 • Edistetään ilmastotietoisuuden lisäämistä kuluttajien keskuudessa tai kannustetaan ilmastokriisiin liittyviin käyttäytymisen muutoksiin tai yhteiskunnallisten normien muutoksiin.
 • Suunnitellaan tai pannaan täytäntöön hankkeita, joilla edistetään aktiivista ilmastopolitiikkaa paikallisella, alueellisella, valtiollisella tai eurooppalaisella tasolla.
 • Edistetään ilmasto-oikeudenmukaisuutta laaja-alaisesti ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskunnallinen vastuu huomioon ottaen; lisätään ilmastotietoisuutta laajemman ja monimuotoisemman ja/tai epäsuotuisammassa asemassa olevan tai syrjäytyneen yleisön keskuudessa; varmistetaan, ettei mitään yhteiskunnallista ryhmää jätetä selviytymään omin avuin siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen ja yhteiskuntaan.
 • Edistetään ilmastokasvatusta kaikilla koulutustasoilla; suunnitellaan tai pannaan täytäntöön hankkeita, jotka lisäävät tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sitä koskevista ratkaisuista lasten ja nuorten keskuudessa.
 • Lisätään tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja edistetään toimia, joilla pyritään parantamaan kykyä sietää ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen.
 • Edistetään kansalaisyhteiskunnan osallistumista ilmastopolitiikkojen täytäntöönpanoon paikallisella, alueellisella, valtiollisella tai eurooppalaisella tasolla.
 • Edistetään aktiivista kansalaisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä osallistamalla ihmisiä hankkeisiin, joilla edistetään oikeudenmukaista siirtymää ja luodaan uutta kansalaisten välistä vuorovaikutusta, mikä johtaa ilmastoneutraaliin talouteen.
 • Edistetään nuorten aktiivista osallistumista ilmastoratkaisujen ehdottamiseen ja toteuttamiseen ja lisätään nuorten mahdollisuuksia osallistua ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa koskeviin päätöksentekoprosesseihin paikallisella, alueellisella, valtiollisella tai eurooppalaisella tasolla.

 

TIETOA KANSALAISYHTEISKUNTAPALKINNOSTA

ETSK myöntää kansalaisyhteiskuntapalkinnon vuonna 2021 nyt 12. kerran. Joka vuosi jollekin EU:n kannalta erityisen merkittävälle aiheelle omistettavalla palkinnolla annetaan tunnustusta ja kannustusta eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden ja Euroopan yhdentymisen taustalla olevia yhteisiä arvoja merkittävästi edistäneiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tai yksityishenkilöiden konkreettisille aloitteille ja saavutuksille.

Pyydämme rohkaisemaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioita maassanne ja verkostossanne hakemaan ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkintoa vuonna 2021 ja auttamaan siten arvokkaita hankkeita saamaan tunnustusta.