Posledná výzva na prihlásenie Vášho projektu do súťaže o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť 2021 za opatrenia v oblasti klímy

This page is also available in

Konečný termín podávania prihlášok: 30. júna

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzýva organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivcov s kreatívnymi projektmi na boj proti zmene klímy, aby sa uchádzali o Cenu pre občiansku spoločnosť 2021.

Toto významné ocenenie odmení tohto roku iniciatívy, ktoré prispievajú k úspešnému plneniu cieľov Európskej zelenej dohody.

EHSV preto hľadá projekty, ktoré pomáhajú zmeniť normy a správanie a ktoré inšpirujú ľudí, aby sa stali súčasťou riešenia v oblasti klímy, a nie súčasťou problému. Potenciálni adepti na získanie ceny EHSV sa zasadzujú za ekologickejšie miestne hospodárstvo alebo podnecujú transformáciu na spoločnosť s nulovými emisiami na miestnej alebo regionálnej úrovni.

Prihlášky je možné podávať do 30. júna 2021, 10.00 hod. (bruselského času).

EHSV – ktorý je hlasom odborových organizácií, MVO a zamestnávateľských organizácií na úrovni EÚ – vyhlásil súťaž o túto cenu v celkovej sume 50 000 EUR v apríli. Cena bude udelená najviac piatim víťazom na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční 8. – 9. decembra 2021 v Bruseli, v závislosti od zdravotnej situácie.

O cenu EHSV pre občiansku spoločnosť sa môžu uchádzať všetky organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v Európskej únii a pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Prihlásiť sa môžu aj jednotlivci s bydliskom v EÚ. Aby boli iniciatívy a projekty akceptované, musia sa realizovať v EÚ a musia už byť uskutočnené alebo ešte stále prebiehať.

Plánované iniciatívy, ktoré sa nezačnú realizovať do 30. júna 2021, budú zo súťaže vylúčené.

Úplný zoznam požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na tejto internetovej stránke: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

VIAC O TÉME TOHTOROČNEJ CENY

Tento rok EHSV udelí svoju Cenu pre občiansku spoločnosť výnimočným projektom a iniciatívam, ktoré sa týkajú aspoň jednej z nasledujúcich tém:

 • podpora plného zapojenia a/alebo prijatia občianskej spoločnosti do prechodu na klimaticky neutrálnu spoločnosť,
 • podpora účasti občanov na diskusii o klíme,
 • navrhovanie/vykonávanie projektov, ktoré jednotlivcov inšpirujú a podporujú, aby vo svojom miestnom prostredí a na pracoviskách prešli na životný štýl šetrný ku klíme, a to aj zo strany organizácií zamestnávateľov alebo pracovníkov,
 • podpora informovanosti spotrebiteľov o zmene klímy alebo motivovanie k zmene správania a zmene sociálnych noriem v kontexte klimatickej krízy,
 • navrhovanie/vykonávanie projektov, ktoré presadzujú aktívne politiky v oblasti klímy na miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo európskej úrovni,
 • podpora klimatickej spravodlivosti v širšom zmysle s ohľadom na ľudské práva a sociálnu zodpovednosť podnikov; podpora informovanosti o zmene klímy medzi širším, diverzifikovanejším a/alebo znevýhodneným/marginalizovaným publikom; zabezpečiť, aby sa pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo a spoločnosť nezabudlo na žiadnu vrstvu spoločnosti,
 • podpora vzdelávania o zmene klímy v školách na všetkých úrovniach; navrhovanie/vykonávanie projektov, ktoré zvyšujú informovanosť detí a mladých ľudí o zmene klímy a jej riešeniach,
 • zvyšovanie povedomia o vplyve zmeny klímy a podpora opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy,
 • podpora zapojenia občianskej spoločnosti do vykonávania politík v oblasti klímy na miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo európskej úrovni,
 • podpora aktívneho občianstva a posilnenie postavenia prostredníctvom zapojenia do projektov, ktoré podporujú spravodlivú transformáciu a vytvárajú nové občianske interakcie vedúce ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu,
 • podpora aktívneho zapojenia mládeže do navrhovania a realizácie riešení v oblasti klímy, ako aj posilnenie postavenia mladých ľudí, aby sa zapájali do rozhodovacích procesov týkajúcich sa politík v oblasti klímy a životného prostredia na miestnej/regionálnej/vnútroštátnej alebo európskej úrovni.

 

O CENE PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ

EHSV udelí v roku 2021 Cenu pre občiansku spoločnosť už po dvanásty raz. Každý ročník je zameraný na inú tému, ktorá má pre EÚ osobitný význam, s cieľom odmeniť a povzbudiť iniciatívy občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov s hmatateľnými výsledkami, ktoré výrazne prispeli k propagácii spoločných hodnôt – pilierov európskej súdržnosti a integrácie.

Aj vďaka Vašej pomoci budú môcť výnimočné projekty získať uznanie, ak vo svojej krajine alebo prostredníctvom svojej siete vyzvete organizácie občianskej spoločnosti, aby sa prihlásili do súťaže o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2021.