Pēdējais uzaicinājums iesniegt projektu 2021. gada EESK balvai pilsoniskajai sabiedrībai par darbu klimata jomā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 30. jūnijs

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) aicina pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privātpersonas, kas īsteno radošus projektus klimata pārmaiņu apkarošanai, pieteikties 2021. gada balvai, ko pasniedz pilsoniskajai sabiedrībai.

Šogad apbalvos iniciatīvas, kas palīdz sekmīgi īstenot Eiropas zaļo kursu.

Tāpēc EESK meklē projektus, kuru mērķis ir mainīt ieradumus un uzvedību un iedvesmot cilvēkus iesaistīties klimata problēmu risināšanā, nevis to radīšanā. Mūsu potenciālie kandidāti cenšas padarīt vietējo ekonomiku zaļāku vai vietējā/reģionālā līmenī stimulēt pāreju uz neto nulles emisiju sabiedrību.

Pieteikšanās – līdz 2021. gada 30. jūnija plkst. 10.00 (pēc Briseles laika).

EESK – iestāde, kas ES līmenī pauž arodbiedrību, NVO un darba devēju organizāciju viedokli, – aprīlī izsludināja pieteikšanos uz balvu, kuras kopsumma ir 50 000 EUR. Balva, ko piešķirs ne vairāk kā pieciem uzvarētājiem, tiks pasniegta apbalvošanas ceremonijā, kas paredzēta Briselē 2021. gada 8.9. decembrī (atkarībā no stāvokļa veselības jomā).

EESK pilsoniskās sabiedrības balvai var pieteikties jebkura pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas ir oficiāli reģistrēta Eiropas Savienībā un darbojas vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī. Pieteikties var arī privātpersonas — ES iedzīvotāji. Lai iniciatīva vai projekts kvalificētos konkursam, tas jāīsteno Eiropas Savienībā, un tam jābūt vai nu īstenošanas stadijā, vai jau pabeigtam.

Uz balvu nevar pretendēt tādi projekti, kas ir ieplānoti, bet kuru īstenošana līdz 2021. gada 30. jūnijam vēl nav sākta.

Pilns nosacījumu saraksts un tiešsaistes pieteikuma veidlapa ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR ŠĪGADA BALVAS TEMATU

Šogad ar balvu, ko EESK piešķir pilsoniskajai sabiedrībai, tiks godalgoti izcili projekti un iniciatīvas, kas aptver vismaz vienu no šādiem jautājumiem:

 • veicināt pilnīgu pilsoniskās sabiedrības iesaisti pārejā uz klimatneitrālu sabiedrību un/vai šādas pārejas akceptēšanu;
 • veicināt iedzīvotāju līdzdalību debatēs par klimata pārmaiņām;
 • izstrādāt/īstenot tādus projektus, kas iedvesmo un veicina pāreju uz klimatam labvēlīgu dzīvesveidu cilvēka vietējā vidē un darbavietās, tostarp darba devēju vai darba ņēmēju organizācijās;
 • veicināt patērētāju izpratni par klimatu vai sekmēt ieradumu maiņu un pārmaiņas sociālajās normās saistībā ar klimata krīzi;
 • izstrādāt/īstenot projektus, kas atbalsta aktīvu klimata politiku vietējā, reģionālajā, valsts vai Eiropas līmenī;
 • veicināt klimatisko taisnīgumu plašākā nozīmē, ņemot vērā cilvēktiesības un uzņēmumu sociālo atbildību; sekmēt izpratni par klimata pārmaiņām lielākās, daudzveidīgākās un/vai nelabvēlīgā situācijā esošās vai marginalizētās mērķgrupās; nodrošināt, ka pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku neviena sabiedrības grupa netiek atstāta novārtā;
 • veicināt izglītošanu par klimata jautājumiem visu līmeņu skolās; izstrādāt/īstenot projektus, kas vairo bērnu un jauniešu informētību par klimata pārmaiņām un to mazināšanas risinājumiem;
 • palielināt informētību par klimata pārmaiņu sekām un popularizēt pasākumus, kuru mērķis ir palielināt noturību pret klimata pārmaiņām un pielāgošanos tām;
 • veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos klimata politikas īstenošanā vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī;
 • veicināt aktīvu pilsoniskumu un dot vairāk iespēju, tostarp iesaistīties projektos, kuri veicina taisnīgu pārkārtošanos un rada jaunu pilsonisko mijiedarbību, kas ved uz klimatneitrālu ekonomiku;
 • veicināt jauniešu aktīvu iesaisti klimata risinājumu ierosināšanā un īstenošanā, kā arī dot jauniešiem iespēju piedalīties klimata un vides politikas lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī.

 

KAS IR BALVA PILSONISKAJAI SABIEDRĪBAI

Balvu pilsoniskajai sabiedrībai 2021. gadā EESK piešķirs jau divpadsmito reizi. Katru gadu balva ir veltīta kādai īpaši svarīgai ES tēmai; tas ir apbalvojums un stimuls pilsoniskās sabiedrības organizāciju vai privātpersonu iniciatīvām un sasniegumiem, kas devuši ievērojamu ieguldījumu kopīgo Eiropas kohēzijas un integrācijas vērtību popularizēšanā.

Aicinām jūs mudināt savas valsts vai sava tīkla pilsoniskās sabiedrības organizācijas pieteikties uz EESK 2021. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai un tādējādi palīdzēt vērtīgiem projektiem gūt pelnīto atzinību.

Work organisation