Laatste oproep om uw project in te dienen voor de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021 inzake klimaatactie

This page is also available in

Deadline voor inzendingen: 30 juni

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) nodigt maatschappelijke organisaties en personen die creatieve projecten hebben opgezet ter bestrijding van klimaatverandering uit om mee te dingen naar zijn prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021.

Dit jaar zullen initiatieven worden beloond die bijdragen tot het welslagen van de Europese Green Deal.

Het EESC is dan ook op zoek naar projecten die bijdragen tot een verschuiving in normen en gedrag en die mensen ertoe aanzetten deel uit te maken van de klimaatoplossing, in plaats van het probleem. Potentiële kandidaten streven ernaar lokale economieën groener te maken of de overgang naar een emissieloze samenleving op lokaal of regionaal niveau te stimuleren.

Projecten moeten vóór 30 juni 2021 om 10 uur (Belgische tijd) worden ingediend.

Het EESC – de spreekbuis van vakbonden, ngo's en werkgeversorganisaties op EU-niveau – heeft in april voor het eerst opgeroepen om mee te dingen naar deze prijs ter waarde van in totaal 50 000 EUR. De prijs zal worden uitgereikt aan maximaal vijf winnaars tijdens een prijsuitreiking die naar verwachting op 8 en 9 december 2021 in Brussel zal plaatsvinden, afhankelijk van de gezondheidssituatie.

Alle maatschappelijke organisaties die officieel zijn geregistreerd in de Europese Unie en op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau actief zijn, kunnen meedingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. Ook personen die in de EU wonen, kunnen meedoen. Om in aanmerking te komen, moeten initiatieven en projecten in de EU worden uitgevoerd en moeten zij reeds zijn gerealiseerd of nog aan de gang zijn.

Geplande projecten waarvan de uitvoering op 30 juni 2021 nog niet is begonnen zijn van deelname uitgesloten.

Een volledig overzicht van de criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn te vinden op onze website: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

 

MEER OVER HET THEMA VAN DE PRIJS VAN DIT JAAR

De EESC-prijs voor het aatschappelijk middenveld zal dit jaar worden uitgereikt aan uitmuntende projecten en initiatieven die betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema’s:

 • bevordering van de volledige betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en/of het creëren van maatschappelijk draagvlak bij de overgang naar een klimaatneutrale samenleving;
 • bevordering van de deelname van burgers aan het klimaatdebat;
 • lancering/uitvoering van projecten, eventueel door werkgevers- of werknemersorganisaties, die inspireren en bevorderen dat mensen in hun persoonlijke omgeving en op hun werk overstappen op een klimaatvriendelijke levensstijl;
 • bevordering van klimaatbewustzijn van consumenten of aanmoediging tot gedragsverandering en aanpassing van sociale normen in de context van de klimaatcrisis;
 • lancering/uitvoering van projecten die een actief klimaatbeleid op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau stimuleren;
 • bevordering van klimaatrechtvaardigheid in brede zin, met inachtneming van de mensenrechten en de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen; bevordering van klimaatbewustzijn bij bredere, meer gediversifieerde en/of achtergestelde/gemarginaliseerde doelgroepen; ervoor zorgen dat geen enkele groep in de samenleving achterblijft bij de transitie naar een klimaatneutrale economie en samenleving;
 • bevordering van klimaateducatie op scholen van alle niveaus; lancering/uitvoering van projecten om kinderen en jongeren bewuster te maken van klimaatverandering en oplossingen daarvoor;
 • bewustmaking van de gevolgen van klimaatverandering en bevordering van acties ten behoeve van een grotere veerkracht en betere aanpassing aan de klimaatverandering;
 • bevordering van de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van klimaatbeleid op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau;
 • bevordering van actief burgerschap en empowerment door betrokkenheid bij projecten die een rechtvaardige overgang bevorderen en nieuwe maatschappelijke interacties tot stand brengen die leiden tot een klimaatneutrale economie;
 • bevordering van de actieve betrokkenheid van jongeren bij het voorstellen en uitvoeren van klimaatoplossingen, en jongeren in staat stellen deel te nemen aan het besluitvormingsproces over klimaat- en milieubeleid op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau.

 

OVER DE PRIJS VOOR HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

In 2021 reikt het EESC zijn 12e prijs voor het maatschappelijk middenveld uit. Elk jaar, dat steeds gewijd is aan een ander thema dat van bijzonder belang is voor de EU, beloont en stimuleert de prijs initiatieven en prestaties van maatschappelijke organisaties en/of individuele personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de gemeenschappelijke waarden die de Europese cohesie en integratie schragen.

U wordt vriendelijk verzocht om maatschappelijke organisaties in uw land of in uw netwerk aan te moedigen mee te dingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021, zodat waardevolle projecten de erkenning krijgen die zij verdienen.