Poslední výzva k přihlášení Vašeho projektu do letošního ročníku soutěže o Cenu EHSV pro občanskou společnost za opatření v oblasti klimatu

This page is also available in

Termín pro podání přihlášek: 30. června

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzývá organizace občanské společnosti a jednotlivce s nápaditými projekty v oblasti boje proti změně klimatu, aby se přihlásili do soutěže o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2021. 

V letošním roce získají tuto stěžejní cenu iniciativy, které přispívají k úspěchu Zelené dohody pro Evropu.

EHSV tedy hledá projekty, které pomáhají dosáhnout změn v normách a chování a inspirují lidi k tomu, aby se stali součástí řešení v oblasti klimatu, a nikoli problému. Naši potenciální uchazeči usilují o to, aby byla místní hospodářství šetrnější k životnímu prostředí nebo aby na místní či regionální úrovni podpořili přechod na společnost s nulovými čistými emisemi.

Uzávěrka přihlášek je 30. června 2021 v 10:00 (času v Bruselu).

EHSV, jenž je hlasem odborových svazů, nevládních organizací a organizací zaměstnavatelů na úrovni EU, vyhlásil tuto cenu, se kterou je spojena finanční odměna v celkové výši 50 000 EUR, v dubnu. Cena bude udělena nejvýše pěti vítězům. Slavnostní předání cen proběhne pravděpodobně ve dnech 8. a 9. prosince 2021 v Bruselu (pokud to zdravotní situace dovolí).

O Cenu EHSV pro občanskou společnost se mohou ucházet organizace občanské společnosti, jež v Evropské unii úředně registrovány a působí na místní, regionální, národní či evropské úrovni. Přihlásit se mohou i jednotlivci, kteří mají bydliště v EU. Podmínkou účasti v soutěži je, aby byly dané iniciativy a projekty prováděny na území EU. Jejich realizace přitom musí být již ukončena nebo musí ještě probíhat.

Projekty, které jsou naplánovány, ale nebudou do 30. června 2021 spuštěny, budou ze soutěže vyloučeny.

Kompletní popis požadavků a on-line přihlášku naleznete na našich internetových stránkách http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

VÍCE O NÁMĚTU LETOŠNÍ CENY

EHSV letos udělí svou Cenu pro občanskou společnost mimořádným projektům a iniciativám, které se týkají alespoň jedné z těchto oblastí:

 • podpora plného zapojení a/nebo přijetí občanské společnosti v rámci přechodu na klimaticky neutrální společnost,
 • podpora zapojení občanů do debaty o klimatu,
 • návrh/provedení projektů, jež podněcují a podporují přechod jednotlivců na životní styly šetrné vůči klimatu v jejich místním prostředí a místě práce, mimo jiné ze strany organizací zaměstnavatelů nebo pracovníků,
 • podpora informovanosti spotřebitelů o klimatu nebo podpora změn chování a změn společenských norem v souvislosti s klimatickou krizí,
 • návrh/provedení projektů, které podporují aktivní politiky v oblasti klimatu na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni,
 • podpora klimatické spravedlnosti v širokém smyslu se zohledněním lidských práv a sociální odpovědnosti podniků; podpora informovanosti o klimatu mezi širším, rozmanitějším a/nebo znevýhodněným/marginalizovaným publikem; zajištění, aby žádná skupina obyvatelstva nezůstala při přechodu na klimaticky neutrální hospodářství a společnost opomenuta,
 • podpora vzdělávání o klimatu ve školách na všech úrovních; návrh/provádění projektů, které zvyšují informovanost o změně klimatu a jejích řešeních mezi dětmi a mladými lidmi,
 • zvyšování informovanosti o dopadech změny klimatu a podpora opatření, jejichž cílem je zvýšit odolnost vůči změně klimatu a přizpůsobení se jí,
 • podpora zapojení občanské společnosti do provádění politik v oblasti klimatu na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni,
 • podpora aktivního občanství a posílení postavení prostřednictvím zapojení do projektů, jež podporují spravedlivý přechod a vytvářejí nové interakce mezi občany vedoucí ke klimaticky neutrálnímu hospodářství,
 • podpora aktivního zapojení mladých lidí do navrhování a provádění řešení v oblasti klimatu a posílení postavení mladých lidí s cílem zapojit je do postupů rozhodování o politikách v oblasti klimatu a životního prostředí na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni.

 

O CENĚ PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST

V roce 2021 udělí EHSV svou Cenu pro občanskou společnost již po dvanácté. Každý ročník je přitom věnován jinému tématu, které je pro EU zvláště důležité, a to s cílem ocenit a podpořit iniciativy a úspěchy organizací občanské společnosti či jednotlivců, které podstatnou měrou přispěly k prosazování společných hodnot, jež posilují evropskou soudržnost a integraci.

Rádi bychom Vás požádali, abyste vybídli organizace občanské společnosti ve své zemi nebo v rámci své sítě k tomu, aby se přihlásily do soutěže o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2021, a přičinili se tak o to, aby se hodnotným projektům dostalo uznání.