Avatud on kandideerimine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikusolidaarsuse auhinnale, mis on pühendatud võitlusele koroonaviiruse vastu

Komitee tunnustab kuni 29 solidaarsusalgatust, mis on tehtud ELis ja Ühendkuningriigis eesmärgiga võidelda COVID-19 vastu ja pehmendada selle laastavaid lööke

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuulutab välja konkursi kodanikusolidaarsuse auhinnale, mis antakse välja vaid ühel korral teemal „Kodanikuühiskond COVID-19 vastu“ ning asendab sel aastal olulist iga-aastast kodanikuühiskonna auhinda.

Kodanikusolidaarsuse auhinnaga tunnustatakse üksikisikute, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja eraettevõtete loomingulisi ja tulemuslikke algatusi, mis on andnud silmapaistva panuse COVID-19 hädaolukorra ning selle raskete ja mitmesuguste tagajärgedega tegelemisse, tugevdades seega Euroopa solidaarsust ja aidates luua ühistel ELi väärtustel põhinevat Euroopa identiteeti.

Auhinna abil soovib komitee neid algatusi rohkem esile tuua, suurendades teadlikkust nende mõjust ja avaldades sellega austust kõigile inimestele, kes võitlesid koroonaviiruse vastu, näidates üles julgust, pühendumust, solidaarsust ja uskumatut vastutustunnet.

Taotluse esitamiseks peab kandidaat elama või olema asutatud ELis. Auhinnale võivad kandideerida ka Ühendkuningriigi elanikud, seal asutatud äriühingud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid. Vaatamata sellele, et suurem osa Ühendkuningriigi elanikkonnast hääletas Brexiti poolt ja riik on nüüd EList lahkumas, soovib komitee näidata, et ei kavatse katkestada sidemeid selle endise liikmesriigi kodanikuühiskonnaga ja – hoopis vastupidi – soovib säilitada tihedad suhted.

Komitee annab välja kuni 29 auhinda, igaüks väärtuses 10 000 eurot, algatustele, mis viiakse ellu ELi või Ühendkuningriigi territooriumil. 27 auhinda on mõeldud liikmesriikides elluviidavatele projektidele, üks Ühendkuningriigi projektile ja üks piiriülese või Euroopa suunitlusega projektile.

Kõik kandideerivad projektid, sealhulgas tulundusettevõtete esitatud projektid, peavad olema rangelt mittetulunduslikud ega tohi olla rohkem kui 50% ulatuses rahastatud avaliku sektori vahenditest.

Algatused peavad olema COVID-19ga otseselt seotud, näiteks suunatud viiruse vastu võitlemisele või selle tagajärgedega tegelemisele. Nad peavad olema juba ellu viidud või käimas. Kandideerida võivad ka projektid, millega alustati enne pandeemia puhkemist ja mida kohandati kiireks reageerimiseks uutele probleemidele.

Kandideerimistaotluste esitamise tähtaeg on 30. septembril 2020 kell 12.00 (keskpäev). Auhinnatseremoonia toimub komitee täiskogu 2021. aasta jaanuari istungjärgu ajal.

 

LISATEAVE EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE KODANIKUSOLIDAARSUSE AUHINNA TEEMA KOHTA

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – ELi organ, mis esindab Euroopa ametiühinguid, valitsusväliseid ja tööandjate organisatsioone ELi tasandil – on korduvalt rõhutanud, et Euroopa solidaarsusel ja ELi kooskõlastatud tegevusel on keskne tähtsus, et võidelda sellise enneolematu ulatusega pandeemia vastu nagu COVID-19 ning ületada Euroopat ootav majandus- ja sotsiaalkriis, mida sellises ulatuses ei ole nähtud pärast teist maailmasõda.

Samal ajal on komitee juhtinud tähelepanu Euroopa kodanikuühiskonna ja paljude üksikisikute hindamatule tööle kriisi ajal. Paljud on eri tegevuste kaudu näidanud üles enneolematut solidaarsust kriisist enim mõjutatud inimestega. Teised on teinud suuri jõupingutusi, et täiendada liikmesriikide ametiasutuste kehtestatud meetmeid. Mõni on osalenud hädaolukordade ja katastroofide ennetamises ja ohjamises, mis on osutunud väga oluliseks pandeemia vastu võitlemisel ja selle mõju leevendamisel.

Auhinnale esitatavad algatused võivad hõlmata laias valikus teemasid, näiteks:

  • tervise, tervishoiuseadmete, meditsiiniseadmete, abi ja hooldusega seotud tegevus;
  • ajutised algatused, mille eesmärk on leevendada koroonaviiruse kriisi vahetuid tagajärgi ja rahuldada sihtrühmade pakilisi vajadusi;
  • erimeetmed enim puudust kannatavate, ebasoodsas olukorras olevate või haavatavate inimeste või rühmade (sh pagulaste) abistamiseks, nende kaitsmiseks haiguse enda eest ja kriisi mõju leevendamiseks;
  • algatused, mis on seotud konkreetsete sihtrühmade olukorraga liikumispiirangute ajal;
  • algatused, mille eesmärk on tegeleda tervisekriisi majanduslike ja tööhõivealaste tagajärgedega;
  • algatused Euroopa majanduse või konkreetsete sektorite taastumise toetamiseks pandeemia järellainetuses;
  • algatused, mille eesmärk on reageerimisvõime suurendamine tulevaste võrreldavate kriiside korral.

 

Loetelu ei ole ammendav.

Täielik ülevaade nõuetest ja veebipõhine taotlusvorm on saadaval meie veebilehel www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.

2020. aastal antakse välja kodanikusolidaarsuse auhind, mis sel aastal asendab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kaubamärki kodanikuühiskonna auhinda, millega igal aastal tunnustatakse kodanikuühiskonna organisatsioone ja/või üksikisikuid, kelle algatused ja projektid on aidanud märkimisväärselt edendada ühiseid väärtusi, mis tugevdavad Euroopa ühtekuuluvust ja integratsiooni. Erinevalt kodanikusolidaarsuse auhinnast ei auhinnata sellega eraettevõtjate projekte.

2019. aastal anti üheteistkümnendat korda välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhind, mis oli pühendatud naiste mõjuvõimu suurendamisele ja soolise võrdõiguslikkuse eest võitlemisele.

Palun ärgitage oma riigi kodanikuühiskonna organisatsioone, üksikisikuid ja eraettevõtteid kandideerima Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikusolidaarsuse auhinnale ja aidake väärtuslikel projektidel seeläbi tunnustust võita.

Work organisation

Downloads

2020 EESC Civil Solidarity Prize