Aanmelding geopend voor de EESC-prijs voor burgersolidariteit met als thema de strijd tegen het coronavirus

Het EESC bekroont 29 solidariteitsinitiatieven die in de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn opgezet om de strijd aan te binden met COVID-19 en de desastreuze gevolgen daarvan

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) reikt dit jaar een speciale prijs voor burgersolidariteit uit met als thema “Het maatschappelijk middenveld tegen COVID-19”. Deze prijs komt eenmalig in de plaats van zijn bekende jaarlijkse prijs voor het maatschappelijk middenveld.

Met de prijs voor burgersolidariteit worden individuen, maatschappelijke organisaties en particuliere ondernemingen beloond die creatieve en doeltreffende initiatieven hebben opgezet waarmee een bijzondere bijdrage is geleverd aan de bestrijding van de COVID-19-crisis en aan de aanpak van de ernstige en talrijke gevolgen daarvan en waarmee tegelijkertijd de Europese solidariteit is versterkt en is bijgedragen aan de totstandbrenging van een Europese identiteit op basis van gemeenschappelijke Europese waarden.

Het EESC wil met de prijs meer bekendheid geven aan deze initiatieven en aan de impact ervan en op die manier hulde brengen aan allen die tegen het coronavirus hebben gestreden en daarbij ongelooflijk veel moed, betrokkenheid, solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel hebben getoond.

Om mee te kunnen dingen naar de prijs, moeten individuen, organisaties of ondernemingen in de EU verblijven of er gevestigd zijn. Ook ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk en aldaar gevestigde organisaties en ondernemingen kunnen meedoen. Ondanks dat de meerderheid van de Britse bevolking voor de brexit heeft gestemd en het land de EU verlaat, wil het EESC laten zien dat het de betrekkingen met het maatschappelijk middenveld in deze voormalige lidstaat niet zal verbreken maar dat het daarentegen nauwe banden daarmee wil blijven onderhouden.

Het EESC zal maximaal 29 prijzen toekennen, elk ter waarde van 10 000 euro, voor initiatieven in de EU of het Verenigd Koninkrijk. Er zijn 27 prijzen beschikbaar voor projecten in de EU-lidstaten, 1 voor een project in het Verenigd Koninkrijk en 1 voor een project met een grensoverschrijdende of Europese focus.

Alle inzendingen, ook die van ondernemingen met winstoogmerk, moeten een strikt ‘non profit’-karakter hebben en mogen voor niet meer dan de helft met publiek geld worden gefinancierd.

De initiatieven moeten direct verband houden met COVID-19 en specifiek zijn gericht op de bestrijding van het coronavirus of de aanpak van de gevolgen ervan. Ze moeten al uitgevoerd of nog lopende zijn. Ook projecten die al voor de uitbraak van de pandemie waren opgezet maar werden aangepast om snel op de nieuwe crisis te kunnen reageren, komen in aanmerking.

Projecten en initiatieven moeten voor 30 september 2020 om 12 uur worden ingediend. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de EESC-zitting van januari 2021 in Brussel.

 

MEER OVER HET THEMA VAN DE EESC-PRIJS VOOR BURGERSOLIDARITEIT

Het EESC – de EU-instelling die de spreekbuis vormt van ngo’s, vakbonden en werkgeversorganisaties op EU-niveau – heeft herhaaldelijk benadrukt dat Europese solidariteit en gecoördineerd Europees optreden essentieel zijn om een pandemie van zulke ongekende proporties als COVID-19 te kunnen bestrijden en de sociaal-economische crisis waarmee Europa wordt geconfronteerd met een omvang die zich sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer heeft voorgedaan, te kunnen overwinnen.

Tegelijkertijd heeft het EESC de aandacht gevestigd op het onschatbare werk dat het Europese maatschappelijk middenveld en veel individuen tijdens de crisis hebben verricht. Een groot aantal burgers en organisaties heeft met allerlei verschillende acties blijk gegeven van een ongekende solidariteit met degenen die het hardst door de crisis werden getroffen. Andere hebben zich enorm ingespannen om de maatregelen van nationale overheden aan te vullen. Sommige hebben zich ingezet voor de preventie en beheersing van noodsituaties en rampen, wat cruciaal bleek in de strijd tegen de pandemie en bij het verzachten van de gevolgen ervan.

De voor de prijs voorgestelde initiatieven kunnen betrekking hebben op een breed scala aan onderwerpen zoals:

  • acties in verband met gezondheid, gezondheidsuitrusting, medische hulpmiddelen, bijstand en zorg;
  • tijdelijke initiatieven om de onmiddellijke gevolgen van de coronaviruscrisis te verzachten en tegemoet te komen aan de dringende behoeften van de doelgroepen;
  • specifieke maatregelen om de meest behoeftigen, kansarmen of kwetsbare groepen (waaronder vluchtelingen) te helpen, hen te beschermen tegen de ziekte zelf en de gevolgen van de crisis te verzachten;
  • initiatieven die verband houden met de situatie van specifieke doelgroepen tijdens de lockdown;
  • initiatieven om de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de economie en de werkgelegenheid aan te pakken;
  • initiatieven ter ondersteuning van het herstel van de Europese economie of van specifieke sectoren in de nasleep van de pandemie;
  • initiatieven om het reactievermogen in geval van een toekomstige vergelijkbare crisis te verbeteren.

 

Deze opsomming is niet volledig.

Een volledig overzicht van de criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn te vinden op onze website: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

De prijs voor burgersolidariteit wordt in 2020 door het EESC uitgereikt in plaats van zijn bekende prijs voor het maatschappelijk middenveld, waarmee het ieder jaar maatschappelijke organisaties en/of individuen beloont die initiatieven en projecten hebben opgezet waarmee een belangrijke bijdrage is geleverd aan het bevorderen van de gemeenschappelijke waarden die de Europese cohesie en integratie schragen. In tegenstelling tot de prijs voor burgersolidariteit kan de prijs voor het maatschappelijk middenveld niet voor projecten van particuliere ondernemingen worden toegekend.

De EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld werd in 2019 voor de elfde keer uitgereikt en was toen gewijd aan de emancipatie van vrouwen en de bevordering van gendergelijkheid.

U wordt vriendelijk verzocht om maatschappelijke organisaties, individuen en particuliere ondernemingen in uw land ertoe aan te moedigen mee te dingen naar de EESC-prijs voor burgersolidariteit, zodat waardevolle projecten de erkenning krijgen die zij verdienen.

Work organisation

Downloads

2020 EESC Civil Solidarity Prize