EESK:s pris för medborgerlig solidaritet, för kampen mot coronaviruset, är öppet för ansökningar

EESK kommer att belöna upp till 29 solidariska initiativ som företagits i EU och i Förenade kungariket, med syftet att bekämpa covid-19 och lindra krisens förödande konsekvenser

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har lanserat ett pris för medborgerlig solidaritet, ett engångspris på temat ”det civila samhället mot covid-19” som i år ersätter det årliga flaggskeppspriset till det civila samhället.

Priset för medborgerlig solidaritet kommer att gå till kreativa och effektiva initiativ som genomförts av enskilda personer, organisationer i det civila samhället och privatägda företag, som på ett anmärkningsvärt sätt bidragit till kampen mot covid-19-krisen och dess många allvarliga konsekvenser, för att därigenom stärka den europeiska solidariteten och bidra till skapandet av en europeisk identitet som bygger på EU:s gemensamma värden.

Med hjälp av priset vill EESK öka synligheten hos initiativen och uppmärksamma den effekt de fått, för att hylla de många människor som deltagit i kampen mot coronaviruset, med mod, engagemang, solidaritet och en otrolig ansvarskänsla.

För att få ansöka måste deltagarna antingen vara bosatta eller etablerade i EU. Enskilda personer, företag och civilsamhällesorganisationer som är bosatta eller etablerade i Förenade kungariket får också ansöka. Även om majoriteten av den brittiska befolkningen röstade för brexit och landet nu lämnar EU vill EESK visa att kommittén inte har för avsikt att bryta banden med det civila samhället i denna före detta medlemsstat, utan tvärtom önskar upprätthålla nära förbindelser.

EESK kommer att dela ut upp till 29 pris, till ett värde av 10 000 euro var, till initiativ som genomförts på EU:s eller Förenade kungarikets territorium. Av prisen kommer 27 att gå till projekt som genomförts i medlemsstaterna, ett till ett projekt från Förenade kungariket och ytterligare ett till ett projekt med gränsöverskridande eller europeiskt fokus.

Initiativen, inklusive de som lämnas in av vinstdrivande företag, måste alla genomföras helt utan vinstsyfte och får inte vara offentligt finansierade till mer än 50 %.

Initiativen måste ha direkt koppling till covid-19 och syfta till att bekämpa viruset eller hantera dess konsekvenser. Det ska vara projekt som redan genomförts eller fortfarande pågår. Initiativ som inleddes innan pandemin bröt ut och som anpassats för att snabbt kunna bemöta de nya utmaningarna kommer också i fråga.

Ansökningarna måste lämnas in före den 30 september 2020 kl. 12. Prisutdelningsceremonin kommer att äga rum under EESK:s plenarsession i januari 2021 i Bryssel.

 

MER OM TEMAT FÖR EESK:s PRIS FÖR MEDBORGERLIG SOLIDARITET

EESK, som är det EU-organ som ger en röst åt icke-statliga organisationer, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer på EU-nivå, har vid upprepade tillfällen framhållit att europeisk solidaritet och gemensamma europeiska åtgärder är avgörande för att kunna bekämpa en pandemi av sådana oväntade proportioner som covid-19-pandemin och övervinna den ekonomiska och sociala kris som Europa står inför, och som är mer omfattande än någon kris sedan andra världskriget.

EESK har även lyft fram det ovärderliga arbete som Europas civila samhälle och många enskilda medborgare lagt ned under krisen. Många har, genom olika typer av handlingar, visat en solidaritet utan motstycke med dem som drabbats allra hårdast av krisen. Andra har gjort betydande insatser som kompletterar de åtgärder som medlemsstaternas myndigheter vidtagit. En del har varit delaktiga i förebyggande arbete och hantering av nödsituationer och katastrofer och har spelat en avgörande roll när det gäller att bekämpa pandemin och lindra dess effekter.

De initiativ som föreslås till priset kan omfatta en rad olika teman, till exempel:

  • Åtgärder med koppling till hälsa, hälsovårdsutrustning, medicintekniska produkter, assistans och vård.
  • Tillfälliga initiativ som syftar till att mildra coronakrisens omedelbara effekter och tillgodose målgruppernas akuta behov.
  • Särskilda åtgärder för att hjälpa de personer eller grupper (inbegripet flyktingar) som har det sämst ställt, är mest missgynnade eller utsatta, skydda dem från sjukdomen i sig och lindra effekterna av krisen.
  • Initiativ med koppling till situationen för särskilda målgrupper under samhällets nedstängning.
  • Initiativ som syftar till att hantera hälsokrisens konsekvenser för ekonomin och sysselsättningen.
  • Initiativ för att stödja den europeiska ekonomins eller enskilda sektorers återhämtning i efterdyningarna av pandemin.
  • Initiativ som syftar till att öka insatskapaciteten i händelse av jämförbara kriser i framtiden.

 

Denna förteckning är inte uttömmande.

De fullständiga villkoren och det elektroniska ansökningsformuläret finns på vår webbplats: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

År 2020 delas priset för medborgerlig solidaritet ut i stället för EESK:s flaggskeppspris, priset till det civila samhället, som årligen tilldelas organisationer i det civila samhället och/eller enskilda personer vars initiativ och projekt bidragit avsevärt till att främja de gemensamma värden som ligger till grund för den europeiska sammanhållningen och integrationen. Till skillnad från priset för medborgerlig solidaritet tilldelas priset till det civila samhället inte privata företag.

Den elfte upplagan av EESK:s pris till det civila samhället hölls 2019 och uppmärksammade främjandet av kvinnors egenmakt och kampen för jämställdhet mellan könen.

Uppmuntra gärna civilsamhällesorganisationer, enskilda personer och privata företag i ditt land att ansöka om EESK:s pris för medborgerlig solidaritet för att på så sätt hjälpa värdefulla projekt att vinna erkännande.

Work organisation

Downloads

2020 EESC Civil Solidarity Prize