Lennundus – komitee kutsub komisjoni üles võtma vastu tervikliku taastekava

Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles töötama välja tervikliku tegevuskava Euroopa lennunduse kui terviku elavdamiseks koos konkreetsete ressurssidega, et toetada kõiki allsektoreid ja nende tööjõudu. Arvamuses, mille raportöör oli Thomas Kropp ja mis võeti vastu täiskogu septembri istungjärgul, väidab komitee, et vaja on ambitsioonikat ja kooskõlastatud poliitilist algatust, milles tehakse selget vahet algse lühiajalise taastumise etapi ning vajaduse vahel tagada sektori rahvusvaheline konkurentsivõime ja võrdsed võimalused keskmises ja pikas perspektiivis.

Täiskogu istungjärgu ajal ütles Thomas Kropp: „Kuigi lennundust on ka varem tabanud kriisid, on praegune olukord enneolematu. Ajakohastatud prognooside kohaselt ei taastu sektor täielikult enne 2024. aastat. Euroopa Liidu institutsioonid ja muud rahvusvahelised organid ei ole veel kooskõlastanud reguleerivaid meetmeid rahvusvaheliste standardite kehtestamiseks. Lennundus ei ole seotud üksnes lennuettevõtjatega: see puudutab ka teisi olulisi osalejaid, nagu lennujaamad, aeronavigatsiooniteenuse osutajad, maapealsed käitlejad ja muud teenuseosutajad, keda tuleb lahenduste otsimisel arvesse võtta.“

Üldiselt öeldes peab komisjon otsima sobivat tasakaalu taastamismeetmete ja Euroopa rohelisest kokkuleppest tulenevate finantsnõuete vahel, vältides regulatiivse lisakoormuse tekitamist, eelkõige taastamisetapis, kuna kogu sektor on majanduslikult äärmiselt habras.