Eitlíocht – Tá CESE ag áitiú ar an gCoimisiún plean cuimsitheach téarnaimh a ghlacadh

Tá CESE ag iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach treochlár cuimsitheach a chur le chéile chun earnáil eitlíochta na hEorpa ina hiomláine a athshlánú, treochlár ina mbeidh acmhainní sonracha chun tacú le gach fo-earnáil agus lena lucht saothair. Sa tuairim a chuir Thomas Kropp le chéile a glacadh ag an seisiún iomlánach i mí Mheán Fómhair, áitíonn CESE go bhfuil freagairt bheartais ag teastáil atá uaillmhianach agus comhordaithe, lena ndéantar idirdhealú soiléir idir an chead chéim den téarnamh sa ghearrthéarma, agus an gá atá ann iomaíochas idirnáisiúnta na hearnála agus cothrom iomaíochta a áirithiú sa mheántéarma agus san fhadtéarma.

Agus é ag thabhairt a bharúla agus an seisiún iomlánach ar siúl, dúirt Thomas Kropp an méid seo a leanas: “Bíodh is go raibh earnáil na heitlíochta thíos le géarchéimeanna eile san am a chuaigh thart, ní fhacthas a leithéid de ghéarchéim riamh roimhe seo. De réir na meastachán is déanaí, ní thiocfaidh an earnáil ar ais chuici féin arís roimh 2024. Níl comhordú déanta ag na hinstitiúidí Eorpacha agus ag comhlachtaí idirnáisiúnta eile go fóill ar bhearta rialála chun caighdeáin idirnáisiúnta a bhunú. Ní le haerlínte amháin a bhaineann an eitlíocht, baineann sí freisin le gníomhaithe tábhachtacha eile, mar shampla, aerfoirt, soláthraithe seirbhísí aerloingseoireachta, an lucht láimhseála agus soláthraithe seirbhísí eile agus is gá iad uile a chur san áireamh agus iarracht á déanamh teacht ar réiteach.”

Ar an mórchóir, ní mór don Choimisiún féachaint le cothromaíocht cheart a bhaint amach idir na bearta téarnaimh agus na ceanglais airgeadais a eascraíonn ón gComhaontú Glas don Eoraip agus ualaí rialála breise a sheachaint, go háirithe le linn na céime téarnaimh, ó tharla go bhfuil an earnáil ina hiomláine an-leochaileach ó thaobh airgeadais de.