Въздухоплаване — ЕИСК настоятелно призовава Комисията да приеме всеобхватен план за възстановяване

ЕИСК призовава Европейската комисия да разработи всеобхватна пътна карта за възстановяването на европейското въздухоплаване като цяло, в която да бъдат предвидени специфични ресурси в подкрепа на всички подсектори и тяхната работна сила. В становището, изготвено от Томас Кроп и прието на септемврийската пленарна сесия, Комитетът посочва, че са нужни амбициозни и координирани политически решения, които ясно да разграничават фаза на първоначално възстановяване в краткосрочен план и необходимостта да се запази конкурентоспособността на сектора на международно равнище и равни условия на конкуренция в средносрочен и дългосрочен план.

В изказването си на пленарната сесия г-н Кроп направи следния коментар: „Въпреки че секторът на въздухоплаването вече е бил изправен пред кризи в миналото, тази е безпрецедентна. Според актуализираните прогнози секторът няма да се възстанови напълно преди 2024 г. Европейските институции и други международни органи все още не са координирали регулаторните мерки за установяване на международни стандарти. Въздухоплаването не включва само авиокомпаниите: става въпрос и за други важни участници, като летища, доставчици на аеронавигационно обслужване, доставчици на наземно обслужване и други доставчици на услуги, които трябва да бъдат взети предвид при търсенето на решения.“

Общо погледнато, Комисията трябва да се стреми към постигането на точния баланс между мерките за възстановяване и нуждите от финансиране, произтичащи от Европейския зелен пакт, и да избягва налагането на допълнителна регулаторна тежест, по-специално по време на фазата на възстановяване, като се има предвид изключителната финансова нестабилност на сектора като цяло.