Αερομεταφορές - Η ΕΟΚΕ προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης

Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο χάρτη πορείας για την ανάκαμψη του συνόλου του ευρωπαϊκού τομέα αερομεταφορών, με ειδικούς πόρους για τη στήριξη όλων των επιμέρους κλάδων και του εργατικού δυναμικού τους. Στη γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τον Thomas Kropp και εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι απαιτείται φιλόδοξη και συντονισμένη πολιτική απάντηση, με σαφή διάκριση μεταξύ της αρχικής φάσης ανάκαμψης, βραχυπρόθεσμα, και της ανάγκης διασφάλισης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του κλάδου επί ίσοις όροις, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου ολομέλειας, ο κ. Kropp σχολίασε: «Παρότι οι αερομεταφορές έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με κρίσεις στο παρελθόν, η σημερινή κρίση είναι πρωτόγνωρη. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις, η πλήρης ανάκαμψη του τομέα δεν πρόκειται να συμβεί πριν από το 2024. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν ακόμη συντονίσει ρυθμιστικά μέτρα για τη θέσπιση διεθνών προτύπων. Ο τομέας των αερομεταφορών δεν αφορά μόνο τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά περιλαμβάνει και άλλους σημαντικούς παράγοντες, όπως οι αερολιμένες, οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, υπηρεσιών εδάφους και άλλων υπηρεσιών. Όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά την αναζήτηση λύσεων».

Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει ορθή ισορροπία μεταξύ των μέτρων ανάκαμψης και των δημοσιονομικών απαιτήσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αποφεύγοντας την επιβολή πρόσθετων ρυθμιστικών βαρών, ιδίως κατά το στάδιο της ανάκαμψης, καθώς το σύνολο του κλάδου είναι εξαιρετικά ευάλωτο οικονομικά.