Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa raudteeaastat 2021

Raudteetransport peaks mängima olulist osa ELi tulevases liikuvuses ja muutuma peamiseks transpordiliigiks. Seepärast on komiteel heameel toetada Euroopa Komisjoni ettepanekut nimetada 2021. aasta raudteeaastaks.

Alberto Mazzola koostatud ja täiskogu juuli istungjärgul vastuvõetud arvamuses ütleb komitee, et ühest küljest peab EL kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega raudteesektorisse rohkem investeerima. Teisest küljest peab EL suurendama raudtee nähtavust, edendades dialoogi reisijateveoteenuste, sh piiratud liikumisvõimega reisijatele osutatavate teenuste üle, aga ka digiülemineku ja keskkonnasäästlikkuse üle.

Euroopa raudteeaasta 2021 raames tutvustatakse raudteed kui aruka liikuvuse parimat näidet ning uuenduslikku ja ohutut transpordiliiki, üritades jõuda laiema üldsuse ja iseäranis noorteni. Kogu Euroopas korraldatavad projektid, arutelud, üritused, näitused ja algatused on suunatud kodanikele, ettevõtjatele ja ametiasutustele ja loovad pildi sellest, miks on raudteeliiklus atraktiivne ja keskkonnasäästlik viis Euroopas liikumiseks, rõhutades selle kogu liitu hõlmavat mõõdet.

Oma arvamust täiskogu istungjärgul kommenteerides rõhutas Alberto Mazzola, et see algatus „ peaks olema võimalus tutvustada eelkõige noortele euroopalastele paremini atraktiivseid karjäärivõimalusi raudteesektoris, toetades ühisalgatusi nii sotsiaalpartnerite, ülikoolide ja akadeemilise kogukonnaga üldiselt kui ka Euroopa noorteorganisatsioonidega“. (mp)