ЕИСК подкрепя Европейската година на железопътния транспорт (2021 г.)

Железопътният транспорт следва да играе важна роля в бъдещата мобилност на ЕС и да се превърне в основната форма на транспорт. Поради тази причина ЕИСК подкрепя със задоволство предложението на Европейската комисия за обявяването на 2021 г. за Европейска година на железопътния транспорт.

В становището, изготвено от Алберто Мадзола и прието на юлската пленарна сесия, Комитетът заявява, че от една страна ЕС трябва да инвестира повече в железниците в съответствие с целите на Европейския зелен пакт, а от друга – да повиши видимостта на железопътния транспорт чрез дебат относно услугите за железопътен превоз на пътници, включително във връзка с лицата с намалена подвижност, цифровизацията и екологичната устойчивост.

В контекста на Европейската година на железопътния транспорт (2021 г.) железопътният транспорт ще бъде представен като отличен пример за интелигентна мобилност и иновативен и безопасен вид транспорт, като се положат усилия за достигане до по-широката общественост, по-специално младите хора. В цяла Европа ще бъдат организирани проекти, дебати, прояви, изложби и инициативи, насочени към гражданите, предприятията и властите, с цел да разяснят защо железопътният транспорт е привлекателен и устойчив начин за пътуване из Европа, изтъквайки неговия общоевропейски аспект.

В изказването си на пленарната сесия г-н Мадзола подчерта, че тази инициатива „следва да бъде и възможност за по-добра и по-конкретно насочена към младите европейци комуникация във връзка с привлекателността на професионалната реализация в железниците посредством подкрепа на съвместни инициативи със социалните партньори, университети, академичната общност като цяло и европейските младежки организации.“ (mp)