EHSV podporuje Evropský rok železnice v roce 2021

Železniční doprava by měla hrát v rámci budoucí mobility EU prvořadou úlohu a stát se nejdůležitějším druhem dopravy. EHSV tedy s radostí podporuje návrh Evropské komise, aby byl rok 2021 vyhlášen Evropským rokem železnice.

Výbor ve svém stanovisku, jež bylo přijato na červencovém plenárním zasedání a které vypracoval Alberto Mazzola, uvádí, že EU musí jednak v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu více investovat do železniční dopravy, a zároveň musí zajistit, aby se tomuto druhu dopravy dostalo větší publicity. Za tímto účelem by EU měla nastolit debatu o osobní dopravě a zaměřit se mj. na taková témata, jako jsou osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, digitalizace a environmentální udržitelnost.

Ve snaze oslovit širší veřejnost, a zejména mladé lidi, bude železniční doprava v rámci Evropského roku železnice v roce 2021 představena jako ukázkový příklad inteligentní mobility a inovativního a bezpečného způsobu dopravy. Po celé Evropě budou pro veřejnost, podniky a úřady pořádány projekty, debaty, akce, výstavy a iniciativy, které poukáží na celoevropský rozměr železnice a vysvětlí, proč představuje atraktivní dopravní prostředek a udržitelný způsob cestování po Evropě.

Ve svém vystoupení na plenárním zasedání Alberto Mazzola zdůraznil, že tato iniciativa by měla být „příležitostí, jak lépe informovat zejména mladé Evropany o atraktivitě profesní dráhy u železnice tím, že se podpoří společné iniciativy se sociálními partnery, s vysokými školami, akademickou obcí jako celkem a evropskými mládežnickými organizacemi“. (mp)