Teabevahetus kriisi ajal

Sarja viimases, prantsuskeelses osas räägib Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Isabel Caño Aguilar COVID-19 kriisist saadud kogemustest. Ta kirjeldab, kuidas pandeemia on muutnud kogu komitee teabevahetustegevust, asetades kogu töö ja kõigi algatuste keskmesse solidaarsuse ja pühendumuse, mida märgib ka 2020. aasta kodanikusolidaarsuse auhind. Asepresident on seisukohal, et pärast pandeemiat ei ole miski enam endine. „Kuid meil on kohustus reageerida, et muuta Euroopa tugevamaks. Euroopa kodanikud nõuavad meilt seda.“

Räägi mulle... (Draw me...)

Rubriik „Räägi mulle...“ hakkab lõpule jõudma. Need viimased artiklid rikastavad ülestähenduste kogu, mis on meid saatnud alates pandeemia algusest. Need ausad meenutused sellest pealesunnitud isolatsioonist puudutavad meid, julgustavad meid otsima teistes ilu, pöörama elu mõttele rohkem tähelepanu ning paremini teadvustama seda, kui oluline on jäädvustada konkreetsed hetked ajas ja ruumis.

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Praegusel kiirete muutuste ajastul oleme näinud, kui haprad meie demokraatia, meie ühiskond ja meie planeet võivad olla. 

Alustasin oma ametiaega 2018. aasta aprillis mõttega, et peame leidma uuesti taassünni humanistliku vaimu, et kiirendada oma teekonda kestliku Euroopa loomiseks. Brexitit ja eelseisnud Euroopa Parlamendi valimisi silmas pidades teadsin, et kodanikuühiskonnal on äärmiselt tähtis roll majanduse üleviimisel kestlikematele ja nutikamatele mudelitele.

Nüüd, mil minu ametiaeg saab selle kuu lõpus läbi, võin öelda, et Euroopa on taas näidanud oma vastupanuvõimet. Euroopa Parlamendi valimistel seljatati natsionalistid ja euroskeptikud ning COVID-19 pandeemia on andnud nende libapropagandadale võimsa löögi. EL on võtnud ennenägematuid meetmeid ja vaigistanud vaid mõne kuu jooksul näiliselt kivisse raiutud tabud, kaitstes meie kodanikke ja kogukondi ning investeerides tugevasse tulevikku vaatavasse strateegiasse, mille suhtes valitseb kõigi aegade suurim üksmeel.

Ürituste kalender

6.–7. oktoober 2020, Brüssel, Belgia
Tervituspäevad uutele EMSK liikmetele

27.–29. oktoober 2020, Brüssel, Belgia
Koosseisu uuendamine – EMSK täiskogu istungjärk

Karolina Dreszer-Smalec: „Koroonaviirusest saadud õppetunnid“

Märtsis 2020 hakkasime mõistma, et COVID-19 pandeemia ei ole ainult tervishoiukriis, vaid see mõjutab paljusid meie elu aspekte. Samuti oli ühendustele ja aktivistidele selge, et seisame oma tavapärases töös silmitsi uute raskustega. Selgus aga, et olukord oli oodatust hullemgi.

Martin Siecker: Vaadakem elu helgema poole pealt

Kas ma sooviksin jagada oma mõtteid, seisukohti ja tundeid seoses oma kogemustega koroonakriisi perioodil, jäädes seejuures 2000 tähemärgi piiridesse? Seda ei ole just palju sellise suure vapustuse jaoks, üks tähemärk iga sajandi kohta. Minu mõtted on igatahes isiklikku ja kaootilist laadi.

Jože Smole: „Tulime kriisist välja ühtse ja tugevamana“

Seisime silmitsi senikogematu olukorraga. Viirus jõudis kohale ootamatult ja levis väga kiiresti, mistõttu pandi kogu riik täielikult karantiini. Kuna tegu oli ennetolematu olukorraga, puudusid meil kogemused selle kohta, kuidas sellega kõige paremini toime tulla.

Janusz Pietkiewicz: üldhuviteenused ja pandeemia

Nagu igal aastal, saime me ka seekord veebruari lõpu ja märtsi alguse uurimisrühmades tehtava töö ja arutelude kõrval tähistada oma Bulgaaria sõpradega rõõmsat martenitsa püha. Me kandsime punasest ja valgest nöörist põimitud peeneid käepaelu ja rõõmustasime kingiks saadud väikeste, lõngast tehtud õnnetoovate nukukeste üle.

Giulia Barbucci: ametiühingute hääl on nendel kuudel olnud tugevam kui kunagi varem

11. märts, tagasi Rooma, koju. Atmosfäär on rõhuv ja ängistav. Põhja-Itaalias juba loetakse surnuid. Mu tütar Ilaria on naasnud Milanost, kus ta õpib. Vanem tütar Miriam elab ja töötab Barcelonas ning ta on väga mures.

Dilyana Slavova: COVID-19 õpetas mind projektide elluviimist mitte edasi lükkama

Pandeemia mõju muutis Euroopa piirid taas nähtavaks, mõnikord isegi sama riigi sees. Võib arvata, et selle tulemusena on piirkondade ja linnade piiriülese koostöö ulatus vähenenud. Tegelikult on see aga vastupidi.

Claudine Otto: Euroopa tasandil tuleb üleilmastumise kontekstis mõelda suurema sõltumatuse peale

Liikumispiirangute väljakuulutamisest saadik on tänavad tühjad. Kõige rohkem hämmastab vaikus. Nüüd on lõpp ühe ülesande juurest teise juurde jooksmisel, lõpp ärireisidel kahetunnisele koosolekule minekuks, autosignaalidel linnas, bussil, mis jääb hiljaks...

Renate Heinisch: üksindusest saame jagu üheskoos

Apteekrina olen COVID-19 kriisi ajal tegelenud intensiivselt soopõhise meditsiini teemaga. Just vaimse tervise osas on soolised erinevused COVID-19 epideemiaga seoses eriti silmatorkavad.

Mehed satuvad sagedamini intensiivravi osakonda ja ka surevad sagedamini, eelkõige nooremad mehed.

Laure Batut: hirm, vastupanu ja mis edasi?

Alguses oli hirm ja hämmeldus

Hirm, tõeline hirm. Selline hirm, mis halvab kõik, mis paneb inimesed igal õhtul avaldatavate surmajuhtude jälgimisel tundma muret oma lähedaste – nii väga noorte, väga vanade kui väga haavatavate – pärast. Hirm, mis tuletab meile meelde, et õhus on teadmatus, mis luurab meid kõikjal.

Bente Sorgenfrey: Keskendun olulistele aspektidele oma elus

Kui 11. märtsil lahvatas Taanis koroonaviiruse kriis, tuli minul ja mu kolleegidel tegutseda liikumispiirangute nõuetekohaseks korraldamiseks meie liikmete jaoks. Paljud töötajad pidid töötama kodukontoris, teised seisid silmitsi stressirohkete olukordadega haiglates, hooldekodudes ja teenindussektoris, mis jäid avatuks kogu kriisi vältel. Selles olukorras oli ülimalt suur kaal selgetel vastustel ja tihedal koostööl kolleegidega. 

Arnaud Schwartz: Tervise-, keskkonna-, sotsiaal- ja majanduskriis: tehkem koostööd elamisväärse maailma nimel

Jäädes kaugele natsionalistlikest ilmingutest ja autoritaarsuse kiusatusest, on koostöö Euroopa tasandil väga oluline. Riikide koostöö viiruse, aga ka selle põhjuste ja tagajärgedega võitlemisel on hädavajalik, eriti kuna tulevased pandeemiad – nagu ka saaste, kliimamuutused või elurikkuse kriis – ei tunne piire.

EMSK uudised

Teabevahetuse eest vastutav asepresident Isabel Caño Aguilar: „Egas muud kui nägemist!“

Kõigeks on oma aeg. On saabunud aeg öelda head aega. Me oleme üheskoos veetnud kaks ja pool aastat. Alates 2018. aasta aprillist on mul olnud au töötada eelarve eest vastutava asepresidendi Milena Angelova kõrval teabevahetuse eest vastutava asepresidendina.

Eelarveküsimuste eest vastutav asepresident Milena Angelova: valida tuleb õige kurss

Euroopa Liit elab praegu muutuvas ja otsustavas ajas. Leidmaks õige strateegia, et astuda edukalt vastu meie ees seisvatele väljakutsetele ja tegutseda jõulise figuurina ülemaailmselt areenil, vajab EL kõigi institutsioonide, sidusrühmade ja Euroopa kodanike kooskõlastatud jõupingutusi ja koostoimimist.

Tehisintellekt: ELi õiguses tuleks seada turvalised piirid kõrge riskitasemega rakendustele

Biomeetria kasutamisel emotsioonide seireks, jälgimiseks ja tuvastamiseks ei tohiks olla kohta Euroopa inimkeskses tehisintellektis, leidis komitee oma juuli täiskogul vastu võetud vastuses Euroopa Komisjoni tehisintellekti käsitlevale valgele raamatule.

ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia ei tohi jätta tähelepanuta COVID-19 kriisi kahjulikku mõju naistele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub Euroopa Komisjoni üles kiiresti rakendama oma uut soolise võrdõiguslikkuse strateegiat, võideldes samal ajal COVID-19 pandeemia kahjuliku soolise mõjuga, mis on veelgi süvendanud praegust sotsiaalset ja majanduslikku soolist ebavõrdsust, suurendanud naistevastast vägivalda ja naiste diskrimineerimise eri vorme.

Kliimaneutraalsuse saavutamine sõltub suurel määral ELi suutlikkusest suhelda oma elanikega.

Kliimaneutraalsuse saavutamine sõltub suurel määral ELi suutlikkusest suhelda oma elanikega. Kliima- ja keskkonnaprobleemide lahendamine on saanud ELi peamiseks prioriteediks. Et edendada heaolumajandust, peab EL tegema suuri muudatusi kliima vallas – alates kliimamuutustest kuni kliimakriisini.

Komitee nõuab digitaal- ja jagamismajanduses andmevahetust

Komitee kutsub ELi liikmesriike üles tõhustama maksuküsimuste koordineerimist Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil digitaal- ja jagamismajandust silmas pidades. Uue majandussektori suhtes kohaldatava maksupoliitika tihedam koordineerimine ning vahendite ja toimivate lahenduste väljatöötamine võib parandada maksukuulekust, tagada ausa konkurentsi ja kasutada uue majandussektori kogu potentsiaali.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa raudteeaastat 2021

Raudteetransport peaks mängima olulist osa ELi tulevases liikuvuses ja muutuma peamiseks transpordiliigiks. Seepärast on komiteel heameel toetada Euroopa Komisjoni ettepanekut nimetada 2021. aasta raudteeaastaks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rõhutab kaubanduse tähtsat rolli majanduse jätkusuutlikul taastumisel COVID-19 kriisist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu juuli istungjärgul vastu arvamuse, milles käsitletakse Euroopa Komisjoni hiljutist aruannet vabakaubanduslepingute rakendamise kohta 2018. aastal. Komitee rõhutab, et kaubandusel on keskne roll majanduse kriisijärgse jätkusuutliku taastumise edendamisel, võimaldades ettevõtjatel oma katkenud väärtusahelad taastada ja ümber korraldada. Samal ajal avaldab komitee kahetsust, et kodanikuühiskonna järelevalvetegevus jääb rakendamisaruandes suuresti tähelepanuta.

Koroonaviiruse kriis: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et ELi ettevõtted peaksid vaatama läbi oma ärimudelid

Me peame muutma äri tegemise viisi Euroopas ja kogu maailmas ning vaatamata COVID-19 kriisile peaksid ELi pikaajalised kestliku majanduskasvu eesmärgid jääma meie tuleviku tugisammasteks.

Pidevad muutused ohustavad üleeuroopalise transpordivõrgu valmimist

Pidevad muutused ELi liikmesriikide sisepoliitilistes prioriteetides on peamine takistus üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) projektide õigeaegsel rakendamisel ning see tekitab kahtlusi, kas 2030. aastaks on võimalik põhivõrk lõplikult välja ehitada.

Globaalne soojenemine: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab uusi maksumeetmeid CO heite vähendamiseks

Uued maksud ja täiendavad meetmed aitavad küll piirata CO2 heiteid, kuid ei ole piisavad, st kui ei eemaldata juba atmosfääri eraldunud CO2 heited, siis globaalne soojenemine tõenäoliselt jätkub.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sõnul suurendab reguleerimiseta globaliseerumine ebavõrdsust

Konkurentsivõime, innovatsiooni ja töökohtade loomise soodustamine peaks olema ülemaailmse regulatiivse koostöö prioriteet uuendatud mitmepoolse kaubandussüsteemi toetamise teel, leidis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Georgi Stoevi ja Thomas Studenti arvamuses, mis võeti vastu komitee täiskogu juuli istungjärgul.

Uudiseid rühmadelt

Komitee kutsub üles parandama põllumajanduse kaitseklausleid kaubanduslepingutes

Komitee tööandjate rühm

Täiskogu juulikuu istungjärgul võeti vastu omaalgatuslik arvamus põllumajandustoodete kaitsemeetmete kehtestamise kohta ELi kaubanduslepingutes.

Kuidas reageeriks majandus, kui me tagaksime ühised miinimumstandardid töötushüvitistele kogu Euroopas?

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Praegune koroonaviiruse pandeemia on muutnud ähvardava kriisi täieulatuslikuks majandussurutiseks, millega kaasneb suurim rahuaegne SKP langus terve sajandi vältel ning töötute ja osalise tööajaga töötajate arv on suurenenud miljonite võrra. Hoolimata oma rollist suurema mõju pehmendamisel on meie sotsiaalsüsteemid üldjoontes pandeemiaks sama halvasti ette valmistatud kui meie tervishoiusüsteemid, sest neid on tõsiselt õõnestanud aastatepikkused kokkuhoiumeetmed alates 2008. aasta kriisist.

Avaldati Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühma tellitud uus uuring „Uue konsensuse leidmine Euroopa kodanikuühiskonna väärtuste osas ja nende hindamine“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Kas kodanikuühiskonna organisatsioonidel Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Kreekas, Ungaris ja Poolas on ühesugune arusaam demokraatia väärtustest, õigusriigist ja solidaarsusest?

Uus uuring „Uue konsensuse leidmine Euroopa kodanikuühiskonna väärtuste osas ja nende hindamine“, mille koostas komitee tarvis Euroopa Poliitika Keskus (EPC) komitee Euroopa mitmekesisuse rühma taotlusel, näitab, et uuritud riikide kodanikuühiskonna organisatsioonid mõistavad neid väärtusi sarnaselt, kuigi solidaarsuse tõlgendamisel on neil rohkem erinevusi kui demokraatia ja õigusriigi puhul.