Ba cheart ról tábhachtach a bheith ag an iompar d’iarnród i soghluaisteacht an Aontais Eorpaigh amach anseo agus a bheith mar phríomhfhoirm iompair. Ar an gcúis sin, tá CESE sásta tacú leis an gCoimisiún Eorpach a bhfuil sé beartaithe aige 2021 a chomóradh mar Bhliain an Iarnróid.

Sa tuairim uaidh a formheasadh ag an seisiún iomlánach i mí Iúil, a dhréachtaigh Alberto Mazzola, dúirt an Coiste nár mhór don Aontas, ar thaobh amháin, tuilleadh infheistíochta a dhéanamh san earnáil iarnróid i gcomhréir le spriocanna an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus, ar an taobh eile, a hinfheictheacht a mhéadú, trí thús a chur le díospóireacht ar sheirbísí do phaisinéirí, lena n-áirítear daoine a bhfuil soghluaisteacht laghdaithe acu, tríd an gclaochlú digiteach agus trí inbhuaine comhshaoil.

I gcomhthéacs Bhliain Eorpach an Iarnróid in 2021, cuirfear an t-iompar d’iarnród os comhair an phobail mar phríomhshampla den tsoghluaisteacht chliste agus mar modh iompair nuálach sábháilte, agus féachfar le teagmháil a dhéanamh leis an bpobal i gcoitinne, go háirithe daoine óga. Díreofar ar shaoránaigh, gnólachtaí agus údaráis, trí thionscadail, díospóireachtaí, imeachtaí, taispeántais agus tionscnaimh arna n-eagrú ar fud na hEorpa agus míneofar cén fáth gur bealach mealltach agus inbhuanaithe é an t-iompar d’iarnród chun taisteal ar fud na hEorpa, agus béim á cur ar an ngné uile-Aontais de.

Le linn an tseisiúin iomlánaigh, chuir an tUasal Mazzola i bhfáth “gur cheart an tionscnamh seo a úsáid mar dheis chun eolas níos fearr a thabhairt, go háirithe d’Eorpaigh óga, faoina tharraingtí a bheadh gairm san earnáil iarnróid, trí thacaíocht a thabhairt do thionscnaimh chomhpháirteacha leis na comhpháirtithe sóisialta, leis na hollscoileanna, leis an bpobal acadúil i gcoitinne agus le heagraíochtaí Eorpacha don óige.” (mp)