Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Ühinenud Euroopa väärtuste nimel

Head lugejad

Meil on juba 2022. aastast teabevahetusstrateegia, mis on nüüd jõudmas rakendamisetappi.

Areng toimub nii mitmeski suunas: me väljendame end häälekamalt ning püüame olla alati ühel lainel oma sidusrühmade ja partneritega.

 

Ürituste kalender

Otse asja kallale!

Selles veerus jagab tööstuse muutuste nõuandekomisjoni esimees Pietro De Lotto komitee seisukohti sinise kokkuleppe kohta, mis on üks ELi tegevuskava kõige tulisemaid teemasid, ja selle kohta, miks me vajame terviklikku veestrateegiat.

Pietro De Lotto: seistes silmitsi väljakutsetega, vajab EL sinist kokkulepet

Vesi on inimõigus ja kõigi elu aspektide alus. Vee kättesaadavus on olnud Euroopas juba pikka aega iseenesestmõistetav.

„Üks küsimus...“

„Üks küsimus...“

Rubriigis „Üks küsimus...“ palume komitee liikmetel tuua välja nende koostatud arvamuseolulised aspektid.

Seekord vestlesime komitee liikme Giuseppe Gueriniga, kes raportöörina koostas arvamuse teemal „Pankade kriisiohje- ja hoiusekindlustusraamistiku läbivaatamine“. Arvamuse vastuvõtmine on kavas täiskogu juuli istungjärgul.

 

Giuseppe Guerini: „Euroopa hoiuste tagamise skeem on pangandusliidu väljakujundamise võti“

EMSK küsimus: „Millisel seisukohal on komitee eurorühma ettepaneku ja sellele järgnenud pangandusliitu käsitlevate seadusandlike ettepanekute suhtes? Eelkõige aga, kuidas suhtub komitee kriisiohjamisse ja hoiuste tagamisse?“

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Rubriigis „Üllatuskülaline“ anname sõna teaduse, ajakirjanduse, kultuuri ning avaliku elu muude valdkondade silmapaistvatele esindajatele. Meie külaline sel kuul on Serbia kirjanik, ajakirjanik ning mängu- ja dokumentaalfilmide produtsent Boško Savković. Ta on ELi ja Serbia ühise nõuandekomitee kaasesimees. See on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee välissuhete sektsiooni haldusalas tegutsev tööorgan, mille eesmärk on edendada tihedamaid sidemeid ELi ja Serbia kodanikuühiskonna vahel. Samuti on Savković Serbia Tööandjate Liidu juhtkonna liige.

Boško Savković: Ma ei ole Che Guevara, vaid lihtsalt üks kodanik, kes soovib turvalist riiki

EMSK Info: Rääkige meile Teie arreteerimise ja vangistamiseni viinud juhtumist.

Boško Savković: 4. juunil 2023 korraldati Belgradis tohutu meeleavaldus vastusena kahele tapatalgule, kus hukkus 18 inimest, neist pooled lapsed. Rahva arvates oli tegu poliitilise meeleavaldusega. Tegelikult oli see hoopis rahumeelne meeleavaldus ja üks suurimaid riigis. Inimesed nõudsid siseministri ja elektroonilist meediat reguleeriva asutuse liikmete tagasiastumist.

EMSK uudised

Elektrituru reform – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku kehtestada elektrituruvahend elektri ostmiseks ja müümiseks

Komitee toetab sellise tulevase elektrituru loomist, mis põhineb avaliku ja erasektori partnerlusel ning reguleerimise ja liberaliseerimise kombinatsioonil.

Energiakriis – tulevased meetmed peavad olema kohandatud, sihipärased ja üleminekukindlad

Komitee soovitab kehtestada kriteeriumi „Green triple-T“ (ingl tailored, targeted and transition-proof), et hinnata tulevaste sekkumiste mõju ELi majandussüsteemile.

EL peaks keelustama tooted, mida ei ole võimalik parandada

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on teinud ettepaneku, et tooteid, mida ei ole võimalik parandada, ei tohiks Euroopas turustada. Ei piisa üksnes tootjatele kehtestatavast kohustusest tarbijaid teavitada, kui toodet ei saa parandada.

Komitee teeb ettepaneku luua Euroopa toidupoliitika nõukogu

Toidupoliitika nõukogu aitaks leida lahenduse paljudele praegu toidusüsteeme mõjutavatele kriisidele ja ennetada tulevasi probleeme pärast Ukraina ühinemist ELiga.

Noori diskrimineeritakse üksnes nende vanuse alusel

Noortel peaks olema sama palk ja samad sotsiaalkindlustushüvitised nagu teistel töötajatel, sealhulgas sama miinimumpalk, ent kõigis liikmesriikides ei ole see ikka veel nii.

Komitee toetab üleskutseid seada ELi õiguses sotsiaalsed põhiõigused majanduslikest vabadustest tähtsamale kohale

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on palunud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigil Hispaanial liikuda edasi ettepanekuga muuta sotsiaalse arengu protokoll õiguslikult siduvaks instrumendiks, et aidata tugevdada ja säilitada sotsiaalseid õigusi Euroopas.

Ülemaailmne HIV-epideemia jätkub: hädavajalik on kaasata kogukonda ja teha jõupingutusi häbimärgistamise kaotamiseks

Komitee arvates on HIV-ennetus, järjepidev hooldus ja diskrimineerimise kaotamine jätkuvalt olulised, et võidelda selle jätkuva ülemaailmse tervishoiukriisiga

Komitee soovitab ELi eelarve jaoks uusi uuenduslikke tuluvooge

Komitee esitas oma poliitilised soovitused ELi eelarve omavahendite uue põlvkonna kohta. Hiljuti valminud arvamuses kutsub komitee komisjoni üles arendama edasi tulumaksuga maksustamise raamistikku (BEFIT) ning soovitab kaaluda kogu ELi hõlmava digitehingute maksu kehtestamist ja lisamaksu kehtestamist ettevõtjatele, kes impordivad tooteid kolmandatest riikidest, mis ei taga töötajate nõuetekohast kaitset.

Kodanikuühiskond ja sõltumatu meedia – tulemüür desinformatsiooni vastu

Kindel kodanikuühiskonna võrgustik koos poliitilise teadlikkuse, tugeva õigusraamistiku ja sõltumatu meediaga on üks peamisi relvi, mille abil võidelda desinformatsiooni vastu kohapeal.

Uus väljaanne: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevus Hispaania eesistumise ajal (juuli–detsember 2023)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on Hispaania Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal täita oluline roll, sest eesistujariik on komiteelt taotlenud suure hulga arvamuste koostamist.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma vastuarvamus sotsiaalse arengu protokolli kohta sai tugeva toetuse osaliseks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Komitee täiskogu juuni istungjärgul esitas tööandjate rühm vastusarvamuse, milles väljendas tugevat vastuseisu sotsiaalse arengu protokolli lisamisele aluslepingutesse, mis pööraks ELi sotsiaalse turumajanduse olemuse ja toimimise täielikult pea peale.

Sotsiaalse arengu protokoll töötavate inimeste jaoks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

ELi põhiõiguses sätestatud sotsiaalse arengu protokoll vastaks töötajate nõudmistele tagadaEuroopas tugev sotsiaalkaitse.

Euroopa vananev elanikkond on ELi poliitikakujunduse oluline teema

Komitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma liige Miguel Ángel Cabra de Luna

Komitee uues arvamuses esitatakse mitmeid poliitikaettepanekuid selle kohta, kuidas kõige paremini reageerida kasvavale väljakutsele – eakate arvu tohutule suurenemisele Euroopas.