Uue tegevuskavaga näitab Euroopa Komisjon, et ta on kindlalt otsustanud teha lõpu Euroopa mahajäämusele USAst ja Aasiast nii alus- kui ka rakendusuuringute, patentide ning kõrgtehnoloogiliste toodete ja teenuste osas, märgib komitee märtsis toimunud täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rõhutab, et kavandatava uue Euroopa teadusruumi peamine tugevus on keskendumine teadusuuringute ja innovatsiooni tulemuste kiirele ülekandmisele jätkusuutlikesse ettevõtetesse ja töökohtadesse.

„On äärmiselt oluline, et uus Euroopa teadusruum ei oleks pelgalt varasema kordamine,“ ütles arvamuse raportöör Paul Rübig. „See uus kokkulepe suurendab teadusuuringute ja innovatsiooni mõju ajal, mil innovatsioon on otsustava tähtsusega mitte ainult Euroopa COVIDi kriisist mõjutatud majanduse, vaid ka planeedi ellujäämise seisukohast.“

Euroopa on USAst ja Aasiast aeglasem teadus- ja arendustegevuse tulemuste kiires ülekandmises uuenduslikesse toodetesse ja teenustesse. Euroopa jääb Aasiast maha patenditaotluste esitamise osas (2019. aastal esitati Aasiast 65% maailma patenditaotlustest ja Euroopast ainult 11,3%) ning eelkõige digitaalteenuste ja tehnoloogiaalaste uuenduste valdkonnas, st teadus- ja arendustegevusest ajendatud uute toodete turule toomisel. Üldiselt on Aasia, eriti Hiina ja Korea, viimase 20 aasta jooksul märkimisväärselt parandanud oma tulemuslikkust teadusuuringute, tehnoloogia ja innovatsiooni vallas. Uus Euroopa teadustuum peaks Euroopal aitama oma mahajäämust tasa teha tänu investeeringutele ja suuremale liikuvusele.

Komitee toetab komisjoni tegevuskava, juhib aga samas tähelepanu viiele esmatähtsale sektorile, mis on strateegiliste tehnoloogiate loetelust välja jäetud, kuid mis on siiski Euroopa heaolu jaoks ülimalt olulised:

  • digitaalsed ärimudelid;
  • tehnoloogia kaupade ja toidu tootmiseks;
  • kliiniliste uuringute, farmaatsia- ja biotehnoloogia sektor;
  • kosmosetehnoloogia;
  • puhas vesi ja kanalisatsioon.

Veel üks oluline aspekt, millele komitee oma arvamuses tähelepanu juhib, on vajadus saavutada üheaegselt nii tipptase kui kiirus teadus- ja arendustegevuse tulemuste ülekandmisel uuenduslikesse toodetesse ja teenustesse. Ettevõtluses on kiirus väga oluline, samas kui teadlased püüdlevad tipptaseme poole ning küsivad teadusuuringuteks ja innovatsiooniks rohkem aega ja raha. Komisjoni teadus-, tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitika peaks need tasakaalu viima. (dm)