ЕИСК приветства трансформацията на Европейското научноизследователско пространство като истински Нов курс по отношение на НИРД в Европа

С този нов план Европейската комисия показва своята решимост да не допусне Европа да загуби съревнованието със САЩ и Азия във фундаменталните и приложните научни изследвания, в областта на патентите и високотехнологичните продукти и услуги, заяви ЕИСК в доклад, приет на пленарната сесия през март.

Основното предимство на предложеното ново Европейско научноизследователско пространство (ЕНП) е неговата насоченост към бързото превръщане на резултатите от НИРД в устойчив бизнес и устойчиви работни места, подчертава Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК).

„Жизнено необходимо е новото ЕНП да не се свежда до преповтаряне на стари рецепти,“ заяви докладчикът по становището Паул Рюбиг. „Този Нов курс ще засили въздействието на НИРД във време, когато иновациите ще решават съдбата не само на засегнатата от COVID европейска икономика, но и на планетата.“

Европейската наука е по-бавна от тази в САЩ и Азия в превръщането на резултатите от НИРД в иновативни продукти и услуги. Европа изостава от Азия по отношение на патентите (през 2019 г. в Азия бяха подадени 65 % от заявленията за патенти в света, в Европа – само 11,3 %), и по-специално в сектора на цифровите услуги и „иновациите, стимулиращи технологиите“, т.е. нови продукти, станали възможни благодарение на научноизследователска и развойна дейност в областта на новите технологии. В по-общ план през последните 20 години Азия, по-специално Китай и Корея, значително подобриха своите резултати в областта на научните изследвания, технологиите и иновациите (НИТИ). Новото ЕНП би трябвало да помогне на Европа на навакса своето изоставане с помощта на инвестиции и по-голяма мобилност.

Като подкрепя плана на Комисията, ЕИСК посочва пет ключови сектора, които бяха пропуснати в нейния списък на стратегическите технологии, но имат жизнено важно значение за просперитета на Европа:

  • цифрови бизнес модели;
  • технологии за производство на стоки и храни;
  • клинични изследвания, фармацевтичен и биотехнологичен сектор;
  • космически технологии;
  • чиста вода и канализация.

Друг ключов момент, който ЕИСК посочва в своето становище, е необходимостта да се постигне баланс между високите постижения и скоростта на превръщане на резултатите от НИРД в иновативни продукти и услуги. В бизнеса скоростта е от основно значение, докато учените се стремят към високи постижения и искат допълнително време и финансиране за НИРД. Политиката на Комисията в областта на НИТИ трябва да намери компромис между едното и другото. (dm)