EL peab pidevalt kohandama Euroopa transporti praeguste ja tulevaste vajadustega, pidades eelkõige silmas nõudluse muutumist ja meresadamate käibe kasvutendentsi. Peamised elemendid peavad olema mitmeliigiline transport ja arukad laevanduslahendused, kasutades võimalikult hästi ära eri transpordiliikide eeliseid, suurendades samal ajal ohutust ja vähendades keskkonnakoormust.

See põhisõnum edastatakse Mateusz Szymański koostatud ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu jaanuari istungjärgul vastu võetud arvamuses, mis käsitleb komisjoni teatist „NAIADES III: tulevikukindla Euroopa siseveetranspordi edendamine“.

Istungil ütles Mateusz Szymański: „NAIADES III on oluline tegevuskava. Komitee toetab jõupingutusi suurendada siseveetranspordi osakaalu reisijate- ja kaubaveos. Selles valdkonnas on tohutu potentsiaal, mis on endiselt suikunud olekus. Me vajame mitmel tasandil poliitilist tahet ja kohustumust, et kehtestada toetusmeetmed taristu arendamiseks ja hooldamiseks ning siseveetranspordi sektori propageerimiseks töökohana. Ajakohastada tuleb ka TEN-T võrku, et reageerida uutele transpordisuundumustele.“ (mp)