ЕС трябва непрекъснато да адаптира европейския транспорт към настоящите и бъдещите нужди, особено с оглед на промените в търсенето и тенденцията към нарастване на оборота на морските пристанища. Основните елементи трябва да бъдат мултимодалността и интелигентното корабоплаване, което предполага използване на предимствата на различните видове транспорт за постигане на възможно най-добри резултати, като в същото време се повишава безопасността и се намалява екологичното бреме.

Това е основното послание на становището изготвено от Матеуш Шимански и прието на януарската пленарна сесия на ЕИСК, в отговор на съобщението на Комисията относно „NAIADES III (Интегрирана европейска програма за действие за транспорта по вътрешните водни пътища): Насърчаване на европейски вътрешен воден транспорт, който е подготвен за бъдещето“.

В изказването си в рамките на заседанието, г-н Шимански заяви: „NAIADES III е важен план за действие. ЕИСК подкрепя усилията за повишаване на дела на транспорта по вътрешните водни пътища в пътническия и товарния транспорт. В тази област съществува огромен потенциал, който все още не е оползотворен. Нуждаем се от политическа воля и ангажираност на много равнища, за да създадем мерки за подкрепа на развитието и поддръжката на инфраструктурата и насърчаването на транспорта по вътрешните водни пътища като сектор за професионално развитие. Мрежата TEN-T също трябва да бъде модернизирана, за да отговори на новите тенденции в областта на транспорта.“ (mp)