UE musi stale dostosowywać europejski transport do obecnych i przyszłych potrzeb, zwłaszcza w świetle zmian popytu i tendencji wzrostowej w obrotach portów morskich. Kluczową cechą muszą być multimodalność i inteligentna żegluga, wykorzystujące zalety różnych gałęzi transportu do osiągnięcia jak najlepszych wyników, przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa i zmniejszaniu obciążeń dla środowiska.

Tak brzmi główne przesłanie przyjętej na sesji plenarnej EKES-u w styczniu opinii autorstwa Mateusza Szymańskiego w sprawie komunikatu Komisji „NAIADES III: Rozwój europejskiej żeglugi śródlądowej dostosowanej do przyszłych wyzwań”.

Zabierając głos z okazji posiedzenia, Mateusz Szymański powiedział: „NAIADES III jest ważnym planem działania. EKES popiera wysiłki na rzecz zwiększenia udziału żeglugi śródlądowej w transporcie pasażerskim i towarowym. W obszarze tym kryje się olbrzymi, do tej pory niewykorzystany potencjał. Potrzebujemy woli politycznej i zaangażowania na wielu szczeblach, aby ustanowić środki wsparcia dla rozbudowy i utrzymania infrastruktury oraz popularyzacji żeglugi śródlądowej jako sektora, który oferuje możliwości kariery zawodowej. Należy również zaktualizować sieć TEN-T w odpowiedzi na nowe tendencje w transporcie.” (mp)