Eiropas transporta sektors Eiropas Savienībai pastāvīgi jāpielāgo pašreizējām un turpmākajām vajadzībām, it īpaši ņemot vērā pieprasījuma pārmaiņas un jūras ostās vērojamo apgrozījuma pieaugumu. Uzsvars jāliek uz multimodalitāti un viedu kuģošanu, optimāli izmantojot dažādu transporta veidu priekšrocības, lai sasniegtu vislabāko iespējamo rezultātu un vienlaikus palielinātu drošību un samazinātu slogu videi.

Tas ir galvenais vēstījums atzinumā, ko izstrādāja Mateusz Szymański un ko EESK pieņēma janvāra plenārsesijā. Atzinums veltīts Komisijas paziņojumam “NAIADES III: nākotnes vajadzībām atbilstoša Eiropas iekšzemes ūdensceļu transporta veicināšana”.

Uzstājoties līdztekus plenārsesijai rīkotā pasākumā, Szymański kungs sacīja: “NAIADES III ir svarīgs rīcības plāns. EESK atbalsta centienus palielināt iekšzemes ūdensceļu transporta īpatsvaru pasažieru un kravu pārvadājumos. Šajā jomā ir milzīgs joprojām neatraisīts potenciāls. Mums ir vajadzīga politiskā griba un apņēmība daudzos līmeņos, lai paredzētu atbalsta pasākumus gan infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai, gan iekšzemes ūdensceļu transporta kā karjeras veidošanai piemērotas nozares popularizēšanai. Jāatjaunina arī TEN-T tīkls, lai reaģētu uz jaunajām transporta attīstības tendencēm.” (mp)