Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Õigusriik on vägagi seotud ka majandusega

Õigusriigi kriis on ELis süvenemas. See teema on muutunud väga politiseerituks ja põhjustanud õiguslikke vaidlusi, mis õõnestavad Euroopa Liidu alustalasid. Kuigi õigusriiki käsitleva arutelu poliitilised ja õiguslikud aspektid on avalikus arutelus väga olulisel kohal, alahinnatakse endiselt majanduslikku vaatenurka. Minu arvates on tegemist veaga, kuna õigusriik mõjutab tugevalt sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust.

Ürituste kalender

Otse asja kallale

Arvamusveerus „Otse asja kallale!“ küsime Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete seisukohti oluliste ELi arvamuste kohta, mis mõjutavad ELi igapäevaelu.

Protektsionism on tupiktee, Euroopa tööstuse võtmetegur on kliimaneutraalsus

Sandra Parthie

Häiringud, üleminekud, murrangud, struktuurimuutused – elame kahtlemata huvitaval ajal. Eurooplased seisavad praegu silmitsi korraga mitme megatrendiga – kliimamuutused ja vajadus vähendada meie majanduse CO2 heidet; digiüleminek ja vajadus vaadata ümber töökoha korraldus; deglobaliseerumine ja vajadus säilitada majanduslik tähtsus.

„Üks küsimus...“

„Üks küsimus...“

Rubriigis „Üks küsimus...“ vastab ajutise töörühma „Võrdõiguslikkus“ esimees Maria Nikolopoulou EMSK Info lugejate küsimustele rühma päritolu ja tähtsuse kohta.

 

 

Maria Nikolopoulou: püüame järjepidevalt viljeleda võrdõiguslikkuse kultuuri

EMSK Info: Teid valiti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ajutise töörühma „Võrdõiguslikkus“ esimeheks. Milliste ülesannetega hakkab rühm esmajärjekorras tegelema?

Maria Nikolopoulou: Rühma ülesanne on edendada võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise valdkonnaülest kultuuri Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees. Seetõttu tuleb kõigepealt teha kindlaks valdkonnad, kus liikmeid võidakse nende päritolu, soo, seksuaalse sättumuse või veendumuste tõttu ebavõrdselt kohelda. Samuti püüame suurendada naiste osalemist komitees ja saavutada võimalikult kiiresti sooline tasakaal. Praegu on liikmete hulgas naisi 108 (32,82%). Ühest küljest soovime suurendada naisliikmete arvu keskpikas ja pikas perspektiivis ning teisest küljest tagada, et loome võimalused ja vajalikud tingimused naiste aktiivsemaks tegutsemiseks. Üks vahend, mida soovime parandada, on andmete kogumine naiste osalemise kohta meie tegevuses mitte ainult liikmete, vaid ka ekspertide ja kõnelejatena.

 

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Iga kuu tutvustame teile rubriigis „Üllatuskülaline“ üht tähelepanuväärset inimest, kelle pühendunud töö on teistele inspiratsiooniallikaks. Iseäranis on eeskujuks tema julgus, head iseloomuomadused ja otsusekindlus.

EMSK Info selle kuu külaline on Valgevene aktivist ja ajakirjanik Hanna Liubakova, kes ütleb selgelt välja, et nüüd vajab Valgevene opositsioon Euroopat rohkem kui kunagi varem. Ta kutsub Euroopa Liitu ja teisi rahastajaid üles toetama opositsiooni tegevust ning eelkõige abistama ajakirjanikke ja valitsusväliseid organisatsioone nende võitluses vabaduse ja demokraatia eest.
 

 

Hanna Liubakova: Valgevene kodanikuühiskond vajab pakiliselt tuge

Valgevenelaste seas on toimunud märgatavad muutused. Alates 2020. aastast on aktiivne rahvaliikumine kulmineerunud massimeeleavaldustega, mis on suurimad pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Erinevalt eelmistest valimistest esindasid kohalikku tasandit inimesed igast eluvaldkonnast. Neid aitas ühendada sotsiaalmeedia ja naiste eestvedamine.

EMSK uudised

EMSK: EL peaks võitlema õigusriigi põhimõtte rikkumiste vastu

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on võtnud range seisukoha õigusriigi põhimõtte rikkumiste suhtes ELis ning soovib aidata kaasa sellele, et Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon kehtestaksid kõrged hoiatavad karistused liikmesriikidele, kes eiravad süstemaatiliselt õigusriigi põhimõtteid viisil, mis seab ohtu ELi eelarve.

Euroopa noorteaastast 2022 peavad saama käegakatsutavat ja püsivat kasu kõik noored eurooplased

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunneb heameelt 2022. aasta kuulutamise üle Euroopa noorteaastaks, kuid leiab samas, et see ei tohiks piirduda pelga reklaamüritusega. Noorteaasta peaks oma selgete kavade ja eesmärkidega, millega püütakse saavutada kõigi noorte jaoks käegakatsutavaid ja püsivaid tulemusi, andma panuse ELi noortestrateegiasse.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Liidu eesistujariigi Prantsusmaa prioriteete

Uus algus, tugevus ja kokkukuuluvus on Prantsusmaa eesistumisperioodi kolm peamist eesmärki, mida komitee jagab ja toetab, nagu kinnitas president Christa Schweng täiskogu jaanuari istungjärgul 19. jaanuaril 2022 Prantsusmaa Euroopa asjade ministri Clément Beaune’i poole pöördudes.

Piisavad, jätkusuutlikud ja hõlpsasti kättesaadavad kvaliteetsed hooldusteenused eakatele on väga olulised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kindlalt veendunud, et ülalpeetavate eakate hooldusmudel tuleks süvalaiendada ELi poliitika kujundamisse, võttes arvesse, et üle 80aastaste osakaal peaks 2050. aastaks rohkem kui kahekordistuma.

 

Töötervishoid ja tööohutus: uued kutseriskid vajavad tugevat sotsiaaldialoogi

Hoolimata töömaailma digiüleminekuga kaasnevast tööriskide muutumisest, mis on toonud kaasa stressi ja läbipõlemisest tingitud haigusseisundite või ergonoomiliste vigastuste kasvu ning tööõnnetuste arvu mõningase vähenemise, on sotsiaaldialoog jätkuvalt väga oluline, et edendada tööohutust ja töötervishoidu, tõdes Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuses „Sotsiaaldialoog kui töötervishoiu ja tööohutuse edendamise vahend“.

Komitee kutsub üles looma VKEde jaoks finantsombudsmanide võrgustiku ja kasutama Euroopas tehisintellekti suhtes väikeettevõtjaid esikohale seadvat lähenemisviisi

Komitee on kutsunud üles looma eriombudsmanide võrgustiku, et aidata Euroopa VKEdel oma finants- ja rahastamisprobleemidega toime tulla. Komitee rõhutab samuti, et võimaldamaks VKEdel tehisintellekti kasutusele võtta, on vaja poliitilist tahet neid selles protsessis toetada.

 

Sotsiaalmajandus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitab rahastamise suurendamiseks investeeringuid kohandada

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uue arvamuse kohaselt on vaja uusi rahastamisvahendeid, et sotsiaalmajanduse kasv jätkuks intensiivsemalt, kui seda võimaldab avaliku sektori programmidest tulenev stiimul. Samuti nõuab komitee erarahastamise edendamiseks finantskoolitust.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on retsept toiduga kindlustatuse ja toidu kestlikkuse tagamiseks

Täiskogu istungjärgul 19. jaanuaril 2022 vastuvõetud arvamuses „Toiduga kindlustatus ja jätkusuutlikud toidusüsteemid“ määrab komitee põhivahendid, mis aitavad ELis tagada kestliku ja konkurentsivõimelise toidutootmise ning vähendada sõltuvust impordist, suurendades samal ajal ELi sõltumatut varustatust valguga.

Siseveetransport vajab investeeringuid

EL peab pidevalt kohandama Euroopa transporti praeguste ja tulevaste vajadustega, pidades eelkõige silmas nõudluse muutumist ja meresadamate käibe kasvutendentsi. Peamised elemendid peavad olema mitmeliigiline transport ja arukad laevanduslahendused, kasutades võimalikult hästi ära eri transpordiliikide eeliseid, suurendades samal ajal ohutust ja vähendades keskkonnakoormust.

 

 

Äärepoolseimates piirkondades peitub ELi tuleviku võti

ELi Nõukogu eesistujariigi Prantsusmaa taotlusel koostatud ettevalmistavas arvamuses kutsub komitee Euroopa Komisjoni üles uurima olulist kasu, mida äärepoolseimad piirkonnad saavad Euroopa tulevikule tuua.

 

 

Komitee soovitab teha olulisi täiendusi komisjoni soovitustesse euroala majanduspoliitika kohta 2022. aastal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis 2022. aasta jaanuaris vastu arvamuse, milles käsitletakse Euroopa Komisjoni soovitusi euroala majanduspoliitika kohta 2022. aastal, võttes arvesse praegust olukorda.

 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hoiatab energiatoodete maksustamise ettepaneku võimaliku ebasoodsa sotsiaal-majandusliku mõju eest

2022. aasta jaanuaris vastu võetud arvamuses kiidab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee heaks Euroopa Komisjoni eesmärgi selgitada ja ajakohastada olemasolevat ELi raamistikku ja struktureerida Euroopa maksustamist nii, et see soodustaks kestlikku mittefossiilset energiat.

 

 

Toorainete kättesaadavus on muutumas peamiseks küsimuseks kaksikülemineku õnnestumisel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 31. jaanuaril toimunud kõrgetasemelisel konverentsil pühendati palju aega aruteludele tooraine olulise rolli üle. Konverentsil keskenduti konkreetselt kahele peamisele aspektile: esiteks kriitilise tähtsusega toorainete oluline roll ELi strateegilise autonoomia tagamisel rohe- ja digipöörde kontekstis ning teiseks ringluse tähtsus seoses Euroopas teiseste toorainete turu loomise vajadusega.

Uudiseid rühmadelt

Roheline kokkulepe muudab kõike, sealhulgas geopoliitikat

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma liige ja välissuhete sektsiooni esimees Dimitris Dimitriadis

Euroopa roheline kokkulepe, mille eesmärk on vähendada ELi majanduse CO2 heidet, toob kaasa pöördelisi muutusi meie majanduses, ühiskonnas ja suhetes ülejäänud maailmaga.

Sotsiaaldialoog kui töötervishoiu ja tööohutuse edendamise vahend

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Ajal, mil erinevad kriisid ja ümberkujundamised mõjutavad töömaailma, võib sotsiaaldialoog olla vahend kolme peamise eesmärgi saavutamiseks, mis on rohe- ja digipöördest ning demograafilistest arengutest tulenevate muutuste prognoosimine ja nendega toimetulek, tööõnnetuste ja kutsehaiguste tõhusam ennetamine ning võimalikeks tulevasteks tervisekriisideks valmistumine.

 

Euroopa mitmekesisuse rühma liikmed väljendavad oma ootusi Prantsusmaa eesistumise suhtes

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Ajal, mil Prantsusmaa eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus kogub hoogu, jagavad Euroopa mitmekesisuse rühma prantslastest liikmed oma lootusi sellele poolaastale, alates Euroopa demokraatia tugevdamisest kuni tähelepanu ümbersuunamiseni ELilt Euroopa inimestele.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

„Stay with us“: Horvaatia maavärina järelkaja piltides

Komitees toimub fotonäitus, millega meenutatakse aasta möödumist Horvaatiat 2020. aasta detsembris tabanud katastroofilisest maavärinast.

Ringmajandus muusikalises võtmes

2. märtsil toimub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldataval ringmajanduse sidusrühmade konverentsil 2022 erietteaste „Music with Trash“.

„Tõde valede kohta“ saab peagi avalikuks

Samal ajal kui Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee valmistub tervitama 99 keskkooliõpilast ja neid saatvaid õpetajaid 2022. aasta noorteüritusel „Tõde valede kohta. Noored võitlevad desinformatsiooni vastu“, külastavad õpilaste mentoriks olevad komitee liikmed väljavalitud koole, et kohtuda ja suhelda üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ osalevate delegatsioonidega.

 

 

Kodanikuühiskonna päevad 2022

15.–17. märtsil toimuvad kodanikuühiskonna päevad 2022. Selle aasta teema on „EL kui ühise heaolu liikumapanev jõud – kodanikuühiskond toetab inimeste ja planeedi heaks toimivat majandust“.